Przejdź do treści Skocz do menu Dodatkowe informacje

 

Logo - Kapitał ludzki, Narodowa Strategia SpójnościLogo - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie GdańskimLogo - Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny

Człowiek - najlepsza inwestycja

Witamy na stronach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wyróżnione za działalność na rzecz rodzinnej pieczy zastępczej.

wtorek, 28 czerwca 2016 10:53

Z przyjemnością informujemy, że Powiat starogardzki oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim, podczas IV Kongresu Rodzicielstwa Zastępczego w Warszawie zostali wyróżnieni za działalność na rzecz rodzinnej pieczy zastępczej. Wyróżnienie przyznane przez ogólnopolską Koalicję na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, w obecności Rzecznika Praw Dziecka p. Marka Michalaka, odebrała Dyrektor Tatiana Neumann.

Kapituła konkursu przy wyborze wyróżnionych powiatów współpracowała ze Związkiem Powiatów Polskich i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”. Patronat honorowy nad uroczystością objęli Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej p. Elżbieta Rafalska, Minister Sprawiedliwości p. Zbigniew Ziobro oraz Rzecznik Praw Dziecka p. Marek Michalak. Kryteria, które umożliwiły wybór nagrodzonych obejmowały analizę danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, rekomendacje organizacji pozarządowych i rodzin zastępczych. Podczas kongresu poruszono tematy m. in. odejścia od instytucjonalnych form opieki, budowania przywiązania i roli psychicznego wspierania dzieci w pieczy zastępczej, przedstawiono proces umieszczania dzieci w pieczy zastępczej z perspektywy sędziego.

Otrzymane wyróżnienie jest tym cenniejsze ponieważ przyznane zostało przez specjalistów działających na rzecz dzieci. Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej to grupa praktyków z całej Polski, których misją jest realizowanie prawa dziecka do wychowania w rodzinie. Dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się w rodzinie biologicznej, dzięki opiece rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, mają większą szansę na wszechstronny rozwój, prawidłowy wzorzec rodziny i perspektywę godnego, szczęśliwego życia. Udział w kongresie był także okazją do rozmowy z rodzinami zastępczymi z całego kraju, specjalistami w zakresie pracy z dzieckiem i rodziną oraz przedstawicielami samorządów.

Wyróżnienie cieszy tym bardziej, że jest to już druga w ostatnim czasie nagroda za działalność na rzecz rozwoju pieczy zastępczej dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim.

 

 

 

„500+ W PIECZY ZASTĘPCZEJ”

poniedziałek, 04 kwietnia 2016 10:11

W związku z wejściem w życie 1 kwietnia 2016r. ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. poz. 195) wprowadzającej zmiany w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U z 2015r. poz. 332, ze zm.) na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, przy czym ustawodawca rozróżnia dodatek wychowawczy ( art. 80 ust. 1a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ) i dodatek do zryczałtowanej kwoty ( art. 115 ust. 2a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, na każde umieszczone dziecko przysługiwać będzie dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany „dodatkiem wychowawczym”. Dodatek ten przysługiwać będzie na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej czy też rodzinnym domu dziecka, bez względu na kryterium dochodowe. Jest on udzielany na wniosek odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka.

W przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, na każde dziecko umieszczone w tej placówce, przysługiwać będzie do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w tej placówce. Stroną postępowania administracyjnego w tej sytuacji będzie placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego reprezentowana przez dyrektora placówki i to on będzie składać wniosek o przyznanie dodatku.

Wnioski, o których mowa wyżej należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim ul. Paderewskiego 11 – druk w załączeniu.

Przyznanie oraz odmowa przyznania dodatku następuje w drodze decyzji, a dodatek przyznaje się na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, od dnia faktycznego umieszczenia go odpowiednio w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( tj. do 1 lipca 2016r.), prawo do dodatku, na podstawie tego wniosku, ustala się począwszy od 1 kwietnia 2016r. Oznacza to, że jeżeli rodzina zastępcza złoży wniosek np. 15 czerwca, dostanie wyrównanie od kwietnia. Natomiast w przypadku złożenia wniosku dopiero 7 lica br., dodatek będzie przysługiwał tylko od lipca.

Dodatek wychowawczy i dodatek do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa wyżej, jest finansowany w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka i dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego zobowiązani będą przeznaczać przyznane dodatki tylko na potrzeby związane z opieką i wychowaniem dzieci, nad którymi sprawują pieczę zastępczą

 

Do pobrania:

W N I O S E K  o przyznanie dodatku wychowawczego na dziecko / dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej / rodzinnym domu dziecka / placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego - plik pdf 265kB, plik doc 48kB

   

Komunikat z dnia 01.03.2016

wtorek, 01 marca 2016 12:55

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STAROGARDZIE GDAŃSKIM INFORMUJE, ŻE WNIOSKI W RAMACH PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” MODUŁ II BĘDĄ PRZYJMOWANE DO 15 KWIETNIA 2016 R.

 

Do pobrania:

Pismo Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 26.02.2016

   

Komunikat z dnia 23.02.2016

wtorek, 23 lutego 2016 16:22

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE INFORMUJE, ŻE OGŁOSZONO „KIERUNKI DZIAŁAŃ I WARUNKI BRZEGOWE” PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” OBOWIĄZUJĄCE W 2016 R.

PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYM LINKIEM.

 

http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3098,Aktywny-samorzad-w-2016-roku.html

   

Nagroda Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim

czwartek, 26 listopada 2015 00:00

 

Mamy zaszczyt poinformować, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim otrzymało nagrodę zespołową Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Pani Minister Elżbieta Rafalska 23 listopada 2015 roku wręczyła nagrody i wyróżnienia przyznawane za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. PCPR zostało nagrodzone za wieloaspektowe podejście do działań pomocowych na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym i budowanie pozytywnego wizerunku pomocy społecznej. Podstawą przyznania nagrody były liczne pozytywne opinie klientów i rekomendacje osób współpracujących z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim.

Nagrody są przyznawane każdego roku z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, obchodzonego 21 listopada. W 2015 roku zgłoszono ogółem 139 wniosków o nagrody w tym 68 wniosków o przyznanie nagrody w kategorii indywidualnej i 71 wniosków w kategorii zespołowej.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał 13 nagród pieniężnych, w tym 7 nagród indywidualnych i 6 nagród zespołowych oraz 16 wyróżnień w formie listów gratulacyjnych, w tym 5 listów gratulacyjnych indywidualnych i 11 listów gratulacyjnych zespołowych.

W imieniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nagrodę odebrała Dyrektor Tatiana Neumann wraz z pracownikami. W uroczystości wręczenia nagród wziął również udział Starosta Powiatu Starogardzkiego Pan Leszek Burczyk.

Minister Rafalska podziękowała wszystkim pracownikom socjalnym za ich trudną i odpowiedzialną, choć często niedocenianą pracę i złożyła gratulacje wszystkim laureatom. – W tej profesji nie można, mimo profesjonalizmu zrezygnować z emocji - zauważyła Minister Rafalska. Dlatego często grozi wypalenie zawodowe. Życzę wszystkim, by poczucia bezradności było jak najmniej.