Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim informuje, że w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r. prowadzić będzie nabór wniosków i wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry Start” na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej.

Świadczenie „Dobry start” w wysokości 300,00 zł przysługuje rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka na umieszczone dziecko lub osobie uczącej się raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego.

Świadczenie przysługuje z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w następujących szkołach: podstawowa, dotychczasowe gimnazjum, szkoła ponadpodstawowa, dotychczasowa szkoła ponadgimnazjalna,  z wyjątkiem: szkoły policealnej, szkoły dla dorosłych, szkoły artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje do ukończenia:

  • przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia,
  • przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia w przypadku dzieci lub osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje także w przypadku:

  • ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia,
  • ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • w przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.

Świadczenie „Dobry start” nie przysługuje, jeśli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie i  na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Niepoinformowanie organu prowadzącego postępowanie w sprawie świadczenia „Dobry start” o zmianach, o których mowa powyżej może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń, a w konsekwencji koniecznością ich zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych, uczniów szkół dla dorosłych i innych zapewniających nieodpłatne pełne utrzymanie.

 

Do pobrania: