Przejdź do treści Skocz do menu Dodatkowe informacje

 

Logo - Kapitał ludzki, Narodowa Strategia SpójnościLogo - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie GdańskimLogo - Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny

Człowiek - najlepsza inwestycja

Aktualności - PCPR Starogard Gdański

Kampania społeczna "Pudełko Życia"

czwartek, 25 czerwca 2015 16:42

Zwykłe pudełko o niezwykłym znaczeniu!

„Pudełko Życia”

 

Niejednokrotnie zdarza się, iż zespół ratownictwa medycznego przyjeżdża    z pomocą do osoby, która straciła przytomność – karetkę wzywała np. sąsiadka. Gdzie lekarz czy też ratownik medyczny ma uzyskać informacje                     o pacjencie, jego chorobach, które mogą być przyczyną pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma w domu nikogo kto mógłby takich informacji udzielić?

Niedługo odpowiedź będzie prosta: w lodówce w „Pudełku Życia”.

 Zależy nam szczególnie, aby osoby starsze i samotne umieściły w lodówkach w swoim mieszkaniu przygotowane przez nas pudełko, a w nim istotne dla życia tej osoby informacje medyczne. Jasna informacja, jakie pacjent przyjmuje leki,  na co jest uczulony, może skrócić czas udzielenia odpowiedniej pomocy medycznej czy podania odpowiedniego leku i dzięki temu zwiększyć szanse na uratowanie życia.

 Czemu w lodówkach?

Lodówka znajduje się w każdym domu, więc jest najłatwiejsza do zlokalizowania. Ratownikom przybyłym na miejsce pomóc może także naklejka, umieszczana na lodówce, wskazująca że w środku znajduje się „Pudełko życia”.

Każda osoba zainteresowana akcją otrzyma pakiet (bezpłatny) składający się z:

 • pudełka,
 • naklejki na lodówkę,
 • Karty Informacyjnej do samodzielnego wypełnienia.

 Kartę Informacyjną należy wypełnić zgodnie z instrukcją – ważne jest aby znalazły się  w niej informacje tj.: imię i nazwisko, numery telefonów do najbliższych osób, które mają być poinformowane o ewentualnym pobycie w szpitalu, informacje o chorobach, przyjmowanych lekach, uczuleniach (potwierdzonych przez lekarza), miejscu przechowywania dokumentacji medycznej itp. W Karcie Informacyjnej można także wskazać komu przekazać pod opiekę znajdujące się w mieszkaniu zwierzę. Istotne jest, aby aktualizować informacje zawarte w karcie raz do roku lub jeżeli pojawią się istotne zmiany, np. w sytuacji zdrowotnej.

 

W ramach akcji na terenie powiatu starogardzkiego rozdysponowane zostaną 1224 komplety „Pudełek Życia”.

 Zachęcamy także aby osoby, którym w tej edycji nie uda się uzyskać wykonanego przez nas „Pudełka Życia”, stworzyły samodzielnie swoje pudełko. Kartę informacyjną oraz naklejkę można pobrać ze strony: www.powiatstarogard.pl, www.starogard.pl, www.szpital-starogard.pl. Opakowanie natomiast nie ma większego znaczenia: może to być pudełko, słoik, woreczek – należy jedynie wybrać takie, które zabezpieczy kartę informacyjną przed wilgocią.

 

Kartę informacyjną oraz naklejkę - można pobrać rownież tutaj:

KARTA INFORMACYJNA

NAKLEJKA

 

Organizatorami akcji są: Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta oraz Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o. o.

 

Inicjatorem kampanii społecznej jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie. Dotychczas (dane z kwietnia 2014r.) do akcji przyłączyło się 21 miast  z całej Polski. Starogard Gdański przystępując do programu w 2014r. był pierwszym miastem  z województwa pomorskiego, który przyłączył się do prowadzonej kampanii społecznej.

 

 

 

Źródło: http://osl.mops.wejherowo.pl/?p=1149

 

Informacja z dnia 11.06.2015

czwartek, 11 czerwca 2015 17:10

UWAGA!

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, w tym ośrodków szkolno-wychowawczych, szkół specjalnych oraz placówek z oddziałami integracyjnymi będący osobami niepełnosprawnymi w stopniu znacznym lub umiarkowanym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim informuje, że w ramach programu „Aktywny Samorząd” Moduł II – pomoc
w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym będzie przyjmować wnioski po zakończeniu obecnego roku szkolnego do 10 października 2015 r.

Szczegółowe informacje są dostępne w siedzibie Urzędu

   

Komunikat PFRON

poniedziałek, 23 marca 2015 17:22

Zarząd PFRON wprowadził korzystne zmiany treści i nowy tekst jednolity dokumentu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku. Zmiany dokumentu dotyczą modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym).

UWAGA REALIZATORZY PROGRAMU oraz STUDENCI - moduł II 

Z aktualną treścią dokumentu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku można zapoznać się pod adresem: czytaj tekst jednolity

W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie przedstawicieli: Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych i PFRON w sprawie propozycji usprawnienia realizacji modułu II programu. Na spotkaniu tym zapadły ustalenia skutkujące koniecznością korekty dokumentu pn. „Kierunki działań i warunki brzegowe (…)”, przyjętego uchwałą nr 3/2015 Zarządu PFRON  z dnia 29 stycznia 2015 r.

Zakres wprowadzonych zmian:

 • wskazano minimalną kwotę dodatku na pokrycie kosztów kształcenia (700 zł – zmiana w ust. 8 pkt 1),
 • ujednolicono definicję pojęcia „zatrudnienia” dla uczestników programu w obu modułach (zmiana w ust. 22 pkt 24),
 • określono warunki zwolnienia z konieczności wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego dla osób osiągających relatywnie niższe dochody z tytułu zatrudnienia - poprzez wskazanie w ust. 14, iż z obowiązku wniesienia tego udziału zwolniony jest wnioskodawca, który:
  • zatrudnienie rozpoczął w 2015 roku, albo
  • z tytułu zatrudnienia w 2014 roku osiągnął średniomiesięczny dochód w wysokości niższej niż kwota 2.520 zł[1],
 • wskazano definicję pojęcia „średniomiesięcznego dochodu zatrudnionego beneficjenta w module II” (zmiana w ust. 22 - dodanie pkt 22 a), przez co będzie rozumieć się:
  • dochód, jaki wynika z zeznania wnioskodawcy o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2014 (PIT), wyliczony według wzoru: dochód po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów/12,
  • w przypadku osób prowadzących działalność rolniczą – wysokość średniomiesięcznego dochodu wyliczona na postawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2013 r. (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2014 r. - M.P. 2014 poz. 827), tj. wyliczona według wzoru: (2.869 zł x liczba hektarów)/12,
 • zobowiązano Realizatora programu do promocji programu adresowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w tym ośrodków szkolno-wychowawczych, szkół specjalnych czy placówek z oddziałami integracyjnymi (dodanie ust. 6a),
 • zobowiązano Realizatora programu do wyznaczania wnioskodawcy w module II co najmniej 14-dniowego terminu (licząc w dniach kalendarzowych) na uzupełnienie  brakujących danych i załączników – zmiana w ust. 18 poprzez dodanie pkt 2b,
 • wprowadzono zmianę zapisu ust. 22 pkt 7 (definicja Karty Dużej Rodziny) w związku z uchyleniem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz. 755), z powołaniem się na ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863),
 • wprowadzono korektę zapisu ust. 8 i ust. 9 w związku z koniecznością umieszczenia poprawnego odwołania do ust. 14 pkt 2 lit. a lub lit. b dokumentu,
 • z uwagi na zgłaszane przez Realizatorów programu wątpliwości doprecyzowano, że:
  • wnioskodawca ubiegający się o refundację kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania, warunki uczestnictwa w programie musi  spełniać także w terminie poniesienia kosztu objętego refundacją lub w okresie objętym refundacją kosztów (w ust. 18 dodano pkt 2a),
  • w zakresie definicji zatrudnienia – następujące po sobie okresy obowiązywania umów cywilnoprawnych sumują się, co ma znaczenie dla weryfikowania wymogu wskazanego w ust. 22 pkt 24 lit. e, aby zatrudnienie na podstawie takiej umowy nie trwało krócej niż 6 miesięcy.

 


[1]   kwota stanowiąca 150% minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r. (zgodnie z art. 2 ustawy o rehabilitacji (…)) – w tym zakresie nie uwzględniono propozycji przedstawicieli środowiska akademickiego, którzy zaproponowali odniesienie kwoty zwalniającej z wniesienia udziału własnego – do 150% aktualnego najniższego wynagrodzenia za pracę. Zgodnie z art. 2 ustawy o rehabilitacji (…) najniższe wynagrodzenie, to minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w grudniu roku poprzedniego, ustalane na podstawie odrębnych przepisów. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r. (Dz. U. z 13 września 2013 r., poz. 1074), kwota ta wynosiła 1.680 zł.

   

Spotkanie dotyczące problematyki umieszczania dzieci w pieczy zastępczej

wtorek, 01 lipca 2014 09:58

W dniu 27.06.2014r. z inicjatywy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Starogardzie Gdańskim odbyło się w Starostwie Powiatowym spotkanie dotyczące problematyki umieszczania dzieci w pieczy zastępczej oraz realizacji postanowień art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
W spotkaniu, które prowadziła Dyrektor PCPR w Starogardzie Gdańskim Pani Tatiana Neumann uczestniczyli przedstawiciele Zespołu Kuratorów Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim, z kierownikiem p. H. Grabowską, p. A. Kreft z Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim oraz kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej powiatu starogardzkiego.
          Dyrektor PCPR omówiła sprawę interwencyjnego umieszczania dzieci w pieczy zastępczej. Przedstawiono prezentację dot. rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej w powiacie starogardzkim pod kątem możliwości interwencyjnego umieszczania dzieci.

Prezentacja pt. Interwencyjne umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej - plik w formacie ppsx 138 kB

      Podczas spotkania wywiązała się dyskusja o problemach z jakimi spotykają się pracownicy w trakcie wykonywania obowiązków służbowych związanych z zagrożeniem zdrowia lub życia dziecka, wykonywaniem postanowień Sądu i najczęstszych wątpliwości dot. interpretacji przepisów określających obowiązujące procedury.
Pani Dyrektor Neumann zaapelowała do uczestników spotkania o zwracanie szczególnej uwagi na wszelkie zaobserwowane w środowisku przejawy, szeroko rozumianej nieodpowiedniej opieki rodzicielskiej, wobec których należy podejmować niezwłoczne działania prawne. Ponadto omówiono procedurę postępowania przy zastosowaniu art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, który umożliwia  pracownikowi socjalnemu odebranie dziecka w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia w związku z przemocą w rodzinie.
     Kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej wystąpili z propozycją, aby PCPR pełnił funkcję koordynatora działań związanych z odbieraniem dzieci poprzez ewentualne wskazanie osoby do kontaktu w takich sytuacjach. Przedstawiciele Ośrodków zadeklarowali możliwość partycypowania w kosztach transportu dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej z terenu poszczególnych gmin.
     Przedstawiciele Sądu i Policji deklarowali swój czynny udział i wsparcie w powyższych sytuacjach.

Na zakończenie Pani Dyrektor Neumann wyraziła swoją opinię, że w omawianej kwestii tylko zintegrowany wysiłek może stworzyć bezpieczny dla dziecka, ale także służb, system interwencji w przypadku przemocy i późniejszej opieki nad dzieckiem i rodziną.

 

 

 

Kliknięcie na miniaturę zdjęcia spowoduje jego powiększenie. Osoby korzystające z czytników ekranu informujemy, że po powiekszeniu zdjecia czytnik może zachowywać sie nieprzewidywalnie.

 

   

Harmonogram obecnie obowiązujących zasad realizacji modułu II programu "Aktywny Samorząd"

poniedziałek, 10 marca 2014 12:59

 • 30.03.2014 - Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach aktualnego semestru/ półrocza
 • 31.05.2014 - Termin zakończenia wypłat dofinansowania w ramach aktualnego semestru/półrocza
 • 30.09.2014 - Termin zakończenia przyjmowania w 2014 roku wniosków w ramach programu
 • 31.01.2015 - Termin zakończenia wypłat dofinansowania w ramach programu (w odniesieniu do wniosków złożonych  w 2014)
 • 30.06.2015 - Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2014 roku – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny być rozliczone