Przejdź do treści Skocz do menu Dodatkowe informacje

 

Logo - Kapitał ludzki, Narodowa Strategia SpójnościLogo - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie GdańskimLogo - Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny

Człowiek - najlepsza inwestycja

Aktualności - PCPR Starogard Gdański

Zmiana zasad dofinansowania z PFRON dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Stargardzkiego w 2015 r.

wtorek, 25 sierpnia 2015 10:53

ZARZĄDZENIE Nr 4/2015

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Starogardzie Gdańskim

z dnia 03 sierpnia 2015 r.

w sprawie: zmian zasad dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Starogardzkiego w 2015 r.

Na podstawie: art. 35a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015, poz. 926) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694).

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 4 do Zarządzenia nr 1/2015

§ 1

W § 2 dodaje się ustęp 2 o treści:

Biorąc pod uwagę wrażliwość społeczną oraz na podstawie Art. 10e pkt 3 ustawy

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych możliwe jest udzielenie dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego osobie niepełnosprawnej ze względu na trudną sytuację losową związaną z szybkim tempem rozwoju choroby, która znacząco przekroczyła próg dochodowy.

§ 2

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

 

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Starogardzie Gdańskim
Tatiana Neumann

 

Do pobrania:

ZARZĄDZENIE Nr 4/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim z dnia 03 sierpnia 2015 r. w sprawie: zmian zasad dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Starogardzkiego w 2015 r. - plik w formacie pdf 482kB, - plik w formacie doc 50kB

 

Aktywizacja Społeczno-Zawodowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

poniedziałek, 20 lipca 2015 09:17

Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do projektu

w ramach poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa

Regionalnego Programu Operacyjnego WP na lata 2014-2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146), ogłasza otwarty nabór na partnera, do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim,

w ramach poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

1. Cel partnerstwa:

Wspólne przygotowanie oraz realizacja Projektu mającego na celu zwiększenie zatrudnienia osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych oraz rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, o ile jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością, poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji zawodowej.

2. Zakres tematyczny partnerstwa:

W ramach Projektu planuje się realizację m.in. następujących działań:

1. Zwiększanie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności, w oparciu o ścieżkę reintegracyjną stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia,

z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym

i edukacyjnym.

Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności, obejmujące m.in.:

a. poradnictwo psychologiczne lub psychospołeczne,

b. warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności osobiste,

c. poradnictwo prawne i obywatelskie,

d. wsparcie środowiskowe (np.: animacja pracy, asysta, streetworking),

e. pracę socjalną w przypadku projektów realizowanych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej.

Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym, których celem jest pomoc

w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje

i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, obejmujące m.in.:

a. kursy, szkolenia,

b. poradnictwo zawodowe,

c. pośrednictwo pracy,

d. staże,

e. zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawców,

f. subsydiowane zatrudnienie,

g. usługi, w tym asystenckie pomagające uzyskać lub utrzymać zatrudnienie w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia.

Usługi aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, wyłącznie w powiązaniu z usługami o charakterze zawodowym, obejmujące m.in.:

a. skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym oraz kosztów z nimi związanych,

b. zajęcia ukierunkowane na rozwój zainteresowań i aspiracji edukacyjnych,

c. usługi wspierające aktywizację edukacyjną (np. poprzez brokera edukacyjnego).

2. Zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, poprzez poprawę dostępu do usług rehabilitacji zawodowej i społecznej, realizowane w ramach działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) obejmujące:

a. wsparcie nowych uczestników w istniejących WTZ usługami aktywnej integracji,

b. wsparcie dotychczasowych uczestników WTZ nową ofertą, wzbogaconą

o usługi aktywnej integracji, w szczególności o charakterze zawodowym.

3. Profilaktyka wykluczenia społecznego przy wykorzystaniu środowiskowych form aktywizacji społecznej, skierowana przede wszystkim do dzieci i młodzieży, wyłącznie jako wsparcie towarzyszące, niezbędne do aktywizacji osób i rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym – jako uzupełnienie działań wskazanych w typie projektu nr 1 lub 2 lub 3.

3. Forma prawna partnera:

Podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

IV. Wymagania:

O udział w postępowaniu może ubiegać się kandydat na partnera o formie prawnej określonej w pkt III, który spełnia następujące wymagania:

1. prowadził w przeszłości działalność w zakresie zwiększania zatrudnienia i aktywizacji osób niepełnosprawnych i/lub rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, o ile jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością na terenie powiatu starogardzkiego;

2. posiada doświadczenie w zakresie przygotowania i realizacji projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego lub innych środków publicznych,

3. dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym, rzeczowym i finansowym niezbędnym do realizacji zadania.

4. Zgłoszenie powinno zawierać:

1. opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowych ze środków Unii Europejskiej wspierających aktywizację oraz zatrudnienie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych, rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, o ile jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;

2. opis koncepcji udziału w Projekcie, a w szczególności propozycję realizacji działań określonych w pkt II niniejszego ogłoszenia;

3. opis posiadanych zasobów rzeczowych i osobowych i finansowych, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z opisem proponowanych zasobów, w tym rzeczowych i osobowych i finansowych, które kandydat na partnera jest w stanie wnieść do Projektu;

4. deklarację gotowości wspólnego przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu;

5. dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących oraz zakres statutowej działalności kandydata na partnera,

6. oświadczenie o zgodności działania kandydata na partnera z celami partnerstwa wraz z jego udokumentowaniem.

5. Liczba partnerów:

W projekcie przewiduje się udział nie więcej niż jednego partnera.

6. Termin składania zgłoszeń:

21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o naborze na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim

7. Sposób i miejsce składania zgłoszeń:

Ofertę w wersji papierowej oraz elektronicznej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Partnerstwo w ramach poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego WP na lata 2014-2020 - wybór partnera”, należy składać osobiście lub przesyłką rejestrowaną na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim

ul. Paderewskiego 11

83-200 Starogard Gdański

Decyduje data wpływu do PCPR.

8. Kryteria wyboru:

1. Zgodność działania kandydata na partnera z celami partnerstwa.

2. Spójność i atrakcyjność przedstawionej koncepcji udziału kandydata na partnera w projekcie w zadaniu.

3. Doświadczenie kandydata na partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze.

Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146).

9. Uwagi:

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

1. Podpisania umowy partnerskiej z kandydatem na partnera, którego zgłoszenie zostało najwyżej ocenione,

2. Unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

3. W przypadku unieważnienia naboru Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.

4. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

5. Ocenie podlegać będą zgłoszenia spełniające wymagania formalne określone w pkt. V ogłoszenia.

6. W przypadku złożenia zgłoszenia po terminie, pozostawia się je bez rozpatrzenia.

7. Zgłoszenie oraz wszystkie załączniki do zgłoszenia powinny być podpisane przez osobę

upoważnioną do reprezentowania kandydata na partnera zgodnie z zapisem w dokumencie rejestrowym lub zgodnie z załączonym pełnomocnictwem.

8. Po ogłoszeniu wyników naboru, z wybranym partnerem/partnerami zostanie podpisana umowa o partnerstwie regulująca szczegółowe warunki współpracy i role poszczególnych partnerów przy przygotowaniu i realizacji Projektu.

9. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej zawarcie umowy partnerstwa z wybranym w wyniku naboru partnerem, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dopuszcza możliwość zawarcia umowy partnerstwa z podmiotem, który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony.

10. Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.

11. Zgłoszenie należy przesłać w języku polskim, sporządzone komputerowo.

 

Załączniki do pobrania:

 1. Pełna treść ogloszenia - plik w formacie doc - 54kB, plik w formacie pdf - 90kB
 2. Wzór umowy o partnerstwie na rzecz projektu - plik w formacie doc - 256kB, plik w formacie pdf - 780kB
   

Kampania społeczna "Pudełko Życia"

czwartek, 25 czerwca 2015 16:42

Zwykłe pudełko o niezwykłym znaczeniu!

„Pudełko Życia”

 

Niejednokrotnie zdarza się, iż zespół ratownictwa medycznego przyjeżdża    z pomocą do osoby, która straciła przytomność – karetkę wzywała np. sąsiadka. Gdzie lekarz czy też ratownik medyczny ma uzyskać informacje                     o pacjencie, jego chorobach, które mogą być przyczyną pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma w domu nikogo kto mógłby takich informacji udzielić?

Niedługo odpowiedź będzie prosta: w lodówce w „Pudełku Życia”.

 Zależy nam szczególnie, aby osoby starsze i samotne umieściły w lodówkach w swoim mieszkaniu przygotowane przez nas pudełko, a w nim istotne dla życia tej osoby informacje medyczne. Jasna informacja, jakie pacjent przyjmuje leki,  na co jest uczulony, może skrócić czas udzielenia odpowiedniej pomocy medycznej czy podania odpowiedniego leku i dzięki temu zwiększyć szanse na uratowanie życia.

 Czemu w lodówkach?

Lodówka znajduje się w każdym domu, więc jest najłatwiejsza do zlokalizowania. Ratownikom przybyłym na miejsce pomóc może także naklejka, umieszczana na lodówce, wskazująca że w środku znajduje się „Pudełko życia”.

Każda osoba zainteresowana akcją otrzyma pakiet (bezpłatny) składający się z:

 • pudełka,
 • naklejki na lodówkę,
 • Karty Informacyjnej do samodzielnego wypełnienia.

 Kartę Informacyjną należy wypełnić zgodnie z instrukcją – ważne jest aby znalazły się  w niej informacje tj.: imię i nazwisko, numery telefonów do najbliższych osób, które mają być poinformowane o ewentualnym pobycie w szpitalu, informacje o chorobach, przyjmowanych lekach, uczuleniach (potwierdzonych przez lekarza), miejscu przechowywania dokumentacji medycznej itp. W Karcie Informacyjnej można także wskazać komu przekazać pod opiekę znajdujące się w mieszkaniu zwierzę. Istotne jest, aby aktualizować informacje zawarte w karcie raz do roku lub jeżeli pojawią się istotne zmiany, np. w sytuacji zdrowotnej.

 

W ramach akcji na terenie powiatu starogardzkiego rozdysponowane zostaną 1224 komplety „Pudełek Życia”.

 Zachęcamy także aby osoby, którym w tej edycji nie uda się uzyskać wykonanego przez nas „Pudełka Życia”, stworzyły samodzielnie swoje pudełko. Kartę informacyjną oraz naklejkę można pobrać ze strony: www.powiatstarogard.pl, www.starogard.pl, www.szpital-starogard.pl. Opakowanie natomiast nie ma większego znaczenia: może to być pudełko, słoik, woreczek – należy jedynie wybrać takie, które zabezpieczy kartę informacyjną przed wilgocią.

 

Kartę informacyjną oraz naklejkę - można pobrać rownież tutaj:

KARTA INFORMACYJNA

NAKLEJKA

 

Organizatorami akcji są: Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta oraz Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o. o.

 

Inicjatorem kampanii społecznej jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie. Dotychczas (dane z kwietnia 2014r.) do akcji przyłączyło się 21 miast  z całej Polski. Starogard Gdański przystępując do programu w 2014r. był pierwszym miastem  z województwa pomorskiego, który przyłączył się do prowadzonej kampanii społecznej.

 

 

 

Źródło: http://osl.mops.wejherowo.pl/?p=1149

   

Informacja z dnia 11.06.2015

czwartek, 11 czerwca 2015 17:10

UWAGA!

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, w tym ośrodków szkolno-wychowawczych, szkół specjalnych oraz placówek z oddziałami integracyjnymi będący osobami niepełnosprawnymi w stopniu znacznym lub umiarkowanym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim informuje, że w ramach programu „Aktywny Samorząd” Moduł II – pomoc
w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym będzie przyjmować wnioski po zakończeniu obecnego roku szkolnego do 10 października 2015 r.

Szczegółowe informacje są dostępne w siedzibie Urzędu

   

Komunikat PFRON

poniedziałek, 23 marca 2015 17:22

Zarząd PFRON wprowadził korzystne zmiany treści i nowy tekst jednolity dokumentu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku. Zmiany dokumentu dotyczą modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym).

UWAGA REALIZATORZY PROGRAMU oraz STUDENCI - moduł II 

Z aktualną treścią dokumentu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku można zapoznać się pod adresem: czytaj tekst jednolity

W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie przedstawicieli: Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych i PFRON w sprawie propozycji usprawnienia realizacji modułu II programu. Na spotkaniu tym zapadły ustalenia skutkujące koniecznością korekty dokumentu pn. „Kierunki działań i warunki brzegowe (…)”, przyjętego uchwałą nr 3/2015 Zarządu PFRON  z dnia 29 stycznia 2015 r.

Zakres wprowadzonych zmian:

 • wskazano minimalną kwotę dodatku na pokrycie kosztów kształcenia (700 zł – zmiana w ust. 8 pkt 1),
 • ujednolicono definicję pojęcia „zatrudnienia” dla uczestników programu w obu modułach (zmiana w ust. 22 pkt 24),
 • określono warunki zwolnienia z konieczności wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego dla osób osiągających relatywnie niższe dochody z tytułu zatrudnienia - poprzez wskazanie w ust. 14, iż z obowiązku wniesienia tego udziału zwolniony jest wnioskodawca, który:
  • zatrudnienie rozpoczął w 2015 roku, albo
  • z tytułu zatrudnienia w 2014 roku osiągnął średniomiesięczny dochód w wysokości niższej niż kwota 2.520 zł[1],
 • wskazano definicję pojęcia „średniomiesięcznego dochodu zatrudnionego beneficjenta w module II” (zmiana w ust. 22 - dodanie pkt 22 a), przez co będzie rozumieć się:
  • dochód, jaki wynika z zeznania wnioskodawcy o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2014 (PIT), wyliczony według wzoru: dochód po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów/12,
  • w przypadku osób prowadzących działalność rolniczą – wysokość średniomiesięcznego dochodu wyliczona na postawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2013 r. (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2014 r. - M.P. 2014 poz. 827), tj. wyliczona według wzoru: (2.869 zł x liczba hektarów)/12,
 • zobowiązano Realizatora programu do promocji programu adresowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w tym ośrodków szkolno-wychowawczych, szkół specjalnych czy placówek z oddziałami integracyjnymi (dodanie ust. 6a),
 • zobowiązano Realizatora programu do wyznaczania wnioskodawcy w module II co najmniej 14-dniowego terminu (licząc w dniach kalendarzowych) na uzupełnienie  brakujących danych i załączników – zmiana w ust. 18 poprzez dodanie pkt 2b,
 • wprowadzono zmianę zapisu ust. 22 pkt 7 (definicja Karty Dużej Rodziny) w związku z uchyleniem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz. 755), z powołaniem się na ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863),
 • wprowadzono korektę zapisu ust. 8 i ust. 9 w związku z koniecznością umieszczenia poprawnego odwołania do ust. 14 pkt 2 lit. a lub lit. b dokumentu,
 • z uwagi na zgłaszane przez Realizatorów programu wątpliwości doprecyzowano, że:
  • wnioskodawca ubiegający się o refundację kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania, warunki uczestnictwa w programie musi  spełniać także w terminie poniesienia kosztu objętego refundacją lub w okresie objętym refundacją kosztów (w ust. 18 dodano pkt 2a),
  • w zakresie definicji zatrudnienia – następujące po sobie okresy obowiązywania umów cywilnoprawnych sumują się, co ma znaczenie dla weryfikowania wymogu wskazanego w ust. 22 pkt 24 lit. e, aby zatrudnienie na podstawie takiej umowy nie trwało krócej niż 6 miesięcy.

 


[1]   kwota stanowiąca 150% minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r. (zgodnie z art. 2 ustawy o rehabilitacji (…)) – w tym zakresie nie uwzględniono propozycji przedstawicieli środowiska akademickiego, którzy zaproponowali odniesienie kwoty zwalniającej z wniesienia udziału własnego – do 150% aktualnego najniższego wynagrodzenia za pracę. Zgodnie z art. 2 ustawy o rehabilitacji (…) najniższe wynagrodzenie, to minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w grudniu roku poprzedniego, ustalane na podstawie odrębnych przepisów. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r. (Dz. U. z 13 września 2013 r., poz. 1074), kwota ta wynosiła 1.680 zł.