Przejdź do treści Skocz do menu Dodatkowe informacje

 

Logo - Kapitał ludzki, Narodowa Strategia SpójnościLogo - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie GdańskimLogo - Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny

Człowiek - najlepsza inwestycja

Aktualności - PCPR Starogard Gdański

Oferta pracy

czwartek, 15 marca 2018 11:32

Starogard Gdański 15.03.2018 r.

 

OFERTA PRACY

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim poszukuje kandydatów na stanowisko PSYCHOLOGA.

Forma zatrudnienia - umowa o pracę

Wymiar czasu pracy - 1 etat

Wymagania konieczne:

a)      wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia,

b)      obywatelstwo polskie,

c)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

e)      nieposzlakowana opinia,

f)       posiadanie odpowiedniego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

Wymagania dodatkowe:

a)      znajomość przepisów prawa w zakresie ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

b)      doświadczenie w zawodzie i pracy w jednostkach pomocy społecznej,

c)      prawo jazdy kat. B

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

CV podpisane własnoręcznie i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)” należy składać osobiście lub pocztą z dopiskiem „Dokumenty-Psycholog” na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Paderewskiego 11, 83-200 Starogard Gdański  do dnia 30 marca 2018 roku do godz.15:30 (decyduje data wpływu dokumentów do Centrum, a nie data nadania przesyłki).

 

Informacje dodatkowe:

Wybrani kandydaci spełniający wymagania określone w ofercie zostaną poinformowani telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Załączniki do pobrania:

 

Informacja dla beneficjentów programu "Aktywny Samorząd"

środa, 14 lutego 2018 14:41

Starogard Gdański 14.02.2018

 

UWAGA WNIOSKODAWCY!

W 2018 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I:

 • Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Przyjmowanie wniosków odbędzie się w następujących terminach:

 

Moduł I 01.03.2018 r. – 30.08.2018 r.

Moduł II

 • 01.03.2018 r. - 30.03.2018 r. na semestr letni
 • 01.09.2018 r. - 10.10.2018 r. na semestr zimowy
   

Regulamin przyznawania dofinansowania w ramach programu "Aktywny Samorząd"

piątek, 09 lutego 2018 14:33

Starogard Gdański 09.02.2018

 

 

ZARZĄDZENIE NR 2/2018 DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W STAROGARDZIE GDAŃSKIM W SPRAWIE ZASAD REALIZACJI W 2018 R. PROGRAMU PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  PN. "AKTYWNY SAMORZĄD"

   

Kierunki działań i warunki brzegowe programu "Aktywny Samorząd" w roku 2018

poniedziałek, 05 lutego 2018 13:55

Starogard Gdański 05.02.2018

 

KOMUNIKAT

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE INFORMUJE, ŻE OGŁOSZONO „KIERUNKI DZIAŁAŃ I WARUNKI BRZEGOWE” PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” OBOWIĄZUJĄCE W 2018 R.

PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYMI LINKAMI.

 

 1. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku
 2. Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”w 2018 roku
   

Komunikat nt. Pilotażowego programu "Absolwent"

środa, 21 czerwca 2017 18:24

Dnia 28 kwietnia 2017 roku został ogłoszony konkurs w ramach pilotażowego programu "ABSOLWENT".

Wnioski w ramach konkursu mogą być składane do dnia 30 czerwca 2017 roku.

 

Do pobrania: