“Miłość znajduje spełnienie w rodzicielstwie”

Jan Paweł II

 

Poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim poszukuje kandydatów chętnych do pełnienia funkcji niespokrewnionej rodziny zastępczej i pogotowia rodzinnego dla dzieci w wieku od 0 do 18 lat, pozbawionych częściowo lub całkowicie możliwości opieki ze strony rodziców biologicznych.

Rodzina zastępcza jest formą czasowej opieki do momentu, aż rodzice biologiczni nie rozwiążą sytuacji kryzysowej w jakiej się znaleźli i jaka stworzyła zagrożenie dla bezpieczeństwa ich dzieci.

 

Na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej przyznawana jest comiesięczna pomoc pieniężna na jego częściowe utrzymanie. Ponadto każda rodzina może skorzystać w naszej instytucji z pomocy: psychologa, radcy prawnego, pedagoga i pracownika socjalnego.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli te osoby spełniają następujące warunki:

  • dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej,
  • mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  • nie są lub nie były pozbawione i ograniczone władzy rodzicielskiej, ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona,
  • wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu,
  • nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę na dzieckiem co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim,
  • mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania,
  • uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodziny.

Zadaniem rodziny zastępczej jest stworzenie dziecku warunków właściwych do prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego, psychicznego, jak i społecznego m.in. poprzez zapewnienie dziecku możliwości zaspokojenia indywidualnych potrzeb, zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, właściwej edukacji, rozwoju zainteresowań, warunków do wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Kandydaci na rodziny zastępcze uczestniczą w obowiązkowym szkoleniu.

 Zainteresowane osoby i rodziny prosimy o kontakt osobisty z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim, ul. Paderewskiego 11 lub telefoniczny (0-58) 56-023-20, codziennie od godz. 7:30 do 15:30.