Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim od 1 września 2011 r. rozpoczęło realizację zadania publicznego pod nazwą „ Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze lub rodziny zastępcze”.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. Tatiana Neumann na realizację tego zadania pozyskała środki finansowe z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Departamentu Polityki Rodzinnej w Warszawie. To właśnie dzięki tej dotacji przygotowanych zostało 5 pokoi dla 10 wychowanków, ze stałym dostępem do kuchni, łazienki, wyposażone w niezbędne meble i sprzęty gospodarstwa domowego, którzy realizują Indywidualny Program Usamodzielnienia.

Prowadzenie mieszkań chronionych w drodze otwartego konkursu powierzone zostało organizacji pożytku publicznego mieszczącej się w Starogardzie Gdańskim przy ul. Wodnej 4.

Mieszkanie chronione jest formą usamodzielnienia dla pełnoletnich wychowanków z terenu naszego powiatu, którzy po osiągnięciu pełnoletniości z różnych powodów nie mogą powrócić do rodziny biologicznej, a także nie mają możliwości uzyskania zaraz po opuszczeniu placówki lub rodziny zastępczej docelowego mieszkania.

Zadaniem mieszkania chronionego jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu i bezdomności wśród wychowanków placówek i rodzin zastępczych, a także wyrównaniem szans w podjęciu dorosłego samodzielnego życia.

Pobyt w mieszkaniu chronionym ma pomóc jego mieszkańcom w zdobywaniu umiejętności racjonalnego gospodarowania pieniędzmi, prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego oraz treningiem odpowiedzialności za siebie samego.