Starogard Gdański 03.07.2020 r.

 

OFERTA PRACY

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim poszukuje kandydata na stanowisko KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Forma zatrudnienia – umowa o pracę na czas określony-zadaniowy system czasu pracy

Wymiar czasu pracy – 1 etat

 

1. Wymagania niezbędne (konieczne) kandydata:

1. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;

 2. nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;

 3. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;

 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 5. obywatelstwo polskie;

 6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 7. znajomość przepisów prawa z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu postępowania administracyjnego.

 

2. Wymagania dodatkowe (pozostałe) kandydata:

1.  preferowane wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika;

2. odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;

3. prawo jazdy kat. B oraz możliwość korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych;

4. dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów służbowych;

5. umiejętność obsługi urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, fax, skaner);

6. doświadczenie zawodowe w pracy na rzecz dziecka i rodziny.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;

2. przygotowywanie, we współpracy z odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny – we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną, planu pomocy dziecku;

3. pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;

4. zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;

5. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;

6. udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;

7. przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej;

8. podejmowanie działań mających na celu systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji.

 

4. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

CV podpisane własnoręcznie i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781)” należy składać osobiście lub pocztą z dopiskiem „Dokumenty – Koordynator” na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Paderewskiego 11, 83-200 Starogard Gdański do dnia 13 lipca 2020 roku do godz. 15:30 (decyduje data wpływu dokumentów do Centrum, a nie data nadania przysyłki).

 

5. Informacje dodatkowe:

Dokumenty, które wpłyną lub zostaną doręczone do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.

Wybrani kandydaci spełniający wymagania określone w ofercie zostaną poinformowani telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Załączniki do pobrania: