Starogard Gdański 27.06.2019 r.

OFERTA PRACY

 Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim poszukuje kandydata na stanowisko KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Forma zatrudnienia – umowa o pracę na czas określony-zadaniowy system czasu pracy

Wymiar czasu pracy – 1 etat

1. Wymagania niezbędne (konieczne) kandydata:

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;

b) nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;

c) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika  z tytułu egzekucyjnego;

d) brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

e) obywatelstwo polskie;

f) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

g) znajomość przepisów prawa z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu postępowania administracyjnego.

2. Wymagania dodatkowe (pozostałe) kandydata:

a) preferowane wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika;

b) odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;

c) prawo jazdy kat. B oraz możliwość korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych;

d) dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów służbowych;

e) umiejętność obsługi urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, fax, skaner);

f) doświadczenie zawodowe w pracy na rzecz dziecka i rodziny.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;

b) przygotowywanie, we współpracy z odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny – we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną, planu pomocy dziecku;

c) pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;

d) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;

e) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;

f) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;

g) przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej;

h) podejmowanie działań mających na celu systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji.

4. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

CV podpisane własnoręcznie i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz.1000 ze zm.)” należy składać osobiście lub pocztą z dopiskiem „Dokumenty – Koordynator” na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Paderewskiego 11, 83-200 Starogard Gdański do dnia 12 lipca 2019 roku do godz.15:30 (decyduje data wpływu dokumentów do Centrum, a nie data nadania przysyłki).

5. Informacje dodatkowe:

Dokumenty, które wpłyną lub zostaną doręczone do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.

 Wybrani kandydaci spełniający wymagania określone w ofercie zostaną poinformowani telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

                                                                                                   

Załączniki do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia