Starogard Gdański 27.06.2019 r.

OFERTA PRACY

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim poszukuje kandydatów na stanowisko PSYCHOLOGA.

Forma zatrudnienia – umowa o pracę

Wymiar czasu pracy – 1 etat

1. Wymagania niezbędne (konieczne) kandydata:

a) wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia,

b) obywatelstwo polskie,

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

e) nieposzlakowana opinia,

f) posiadanie odpowiedniego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe (pozostałe) kandydata:

a) znajomość przepisów prawa w zakresie ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

b) doświadczenie w zawodzie i pracy w jednostkach pomocy społecznej,

c) prawo jazdy kat. B,

d) 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym. 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zstępczej oraz oceny rodziny zastępczej,

b) sporządzanie opinii o predyspozycji i motywacji do pełnienia rodziny zastępczej kandydatów na rodziny,

c) poradnictwo specjalistyczne.

4. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

CV podpisane własnoręcznie i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz.1000 ze zm.)” należy składać osobiście lub pocztą z dopiskiem „Dokumenty – Psycholog” na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Paderewskiego 11,83-200 Starogard Gdański do dnia 12 lipca 2019 roku do godz.15:30 (decyduje data wpływu dokumentów do Centrum, a nie data nadania przysyłki).

5. Informacje dodatkowe:

Dokumenty, które wpłyną lub zostaną doręczone do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.

 Wybrani kandydaci spełniający wymagania określone w ofercie zostaną poinformowani telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Załączniki do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia