OFERTA PRACY

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim poszukuje kandydatów na stanowisko PSYCHOLOGA.    

Forma zatrudnienia – umowa o pracę

Wymiar czasu pracy – 1 etat

 

1. Wymagania niezbędne (konieczne) kandydata:

 • wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia,
 • obywatelstwo polskie,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • posiadanie odpowiedniego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

2. Wymagania dodatkowe (pozostałe) kandydata:

 • znajomość przepisów prawa w zakresie ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodzi, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 • doświadczenie w zawodzie i pracy w jednostkach pomocy społecznej,
 • prawo jazdy kat. B,
 • 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zstępczej oraz oceny rodziny zastępczej,
 • sporządzanie opinii o predyspozycji i motywacji do pełnienia rodziny zastępczej kandydatów na rodziny,
 • poradnictwo specjalistyczne.

 

4. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

CV podpisane własnoręcznie i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.poz.1000 ze zm.)” należy składać osobiście lub pocztą z dopiskiem „Dokumenty – Psycholog” na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Paderewskiego 11,83-200 Starogard Gdański do dnia 19 kwietnia 2019 roku do godz.15:30 (decyduje data wpływu dokumentów do Centrum, a nie data nadania przysyłki).

 

5. Informacje dodatkowe:

Dokumenty, które wpłyną lub zostaną doręczone do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.

Wybrani kandydaci spełniający wymagania określone w ofercie zostaną poinformowani telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia