OFERTA PRACY

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim poszukuje kandydata na stanowisko KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

 Forma zatrudnienia – umowa o pracę na czas określony-zadaniowy system czasu pracy

Wymiar czasu pracy – 1 etat

 

 1. Wymagania niezbędne (konieczne) kandydata:
 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem      i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;
 • nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika  z tytułu egzekucyjnego;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • znajomość przepisów prawa z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu postępowania administracyjnego.

  

 1. Wymagania dodatkowe (pozostałe) kandydata:
 • preferowane wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika;
 • odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
 • prawo jazdy kat. B oraz możliwość korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych;
 • dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów służbowych;
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, fax, skaner);
 • doświadczenie zawodowe w pracy na rzecz dziecka i rodziny.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
 • przygotowywanie, we współpracy z odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny – we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną, planu pomocy dziecku;
 • pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;
 • zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;
 • zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
 • udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;
 • przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej;
 • podejmowanie działań mających na celu systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji.

 

 1. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

CV podpisane własnoręcznie i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych            dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781)” należy składać osobiście lub pocztą z dopiskiem „Dokumenty – Koordynator” na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Paderewskiego 11, 83-200 Starogard Gdański do dnia 27 lipca 2020 roku do godz. 15:30 (decyduje data wpływu dokumentów do Centrum, a nie data nadania przysyłki).

 

 1. Informacje dodatkowe:

Dokumenty, które wpłyną lub zostaną doręczone do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.

Wybrani kandydaci spełniający wymagania określone w ofercie zostaną poinformowani telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Załączniki do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia z dnia 17.07.2020 r.