Starogard Gdański 30.07.2019

Załącznik do uchwały nr 49/2019 Zarządu PFRON z dnia 17 lipca 2019 r.
Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku

 

Pismo PFRON nr O-11/1576/2019/AC z dnia 29.07.2019 r. dotyczące modyfikacji dokumentu pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

  

Uchwała nr 16/2019 Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 5 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

 


Załącznik nr 1 do uchwały nr 15/2013 Zarządu PFRON z dnia 22 lutego 2013 r

Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I i II pilotażowego programu  „Aktywny samorząd”

 


Starogard Gdański 26.02.2019

Zarządzenie nr 2/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim z dnia 18.02.2019


 

Starogard Gdański 07.02.2019

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE INFORMUJE, ŻE OGŁOSZONO „KIERUNKI DZIAŁAŃ I WARUNKI BRZEGOWE” PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” OBOWIĄZUJĄCE W 2019 R.

 

PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYM DOKUMENTEM.

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku

 

PCPR informuje, że Powiat Starogardzki przystąpił w 2019 r. do kolejnej edycji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który skierowany jest do osób niepełnosprawnych
z powiatu starogardzkiego.

Moduły i obszary, które będą realizowane w roku 2019, to:

MODUŁ I- likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną
i zawodową:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania  z usług tłumacza języka migowego,

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu.

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa
w społeczeństwie informacyjnym

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,z dysfunkcją narządu wzroku,

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego  o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o  niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania.

MODUŁ II- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pobierających naukę w:

 • szkole policealnej,
 • kolegium,
 • szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Szczegółowe informacje są dostępne w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej

www.pcprstarogard.pl

  

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” W ROKU 2019:

 • Moduł I   – od 01 marca 2019 do 30 sierpnia 2019 r.
 • Moduł II
 • na semestr letni – od 1 marca 2019 r. do 30 marca 2019 r. 
 • na semestr zimowy – od 1 września 2019 r. do 10 października 2019 r.

W Module II wnioski będą przyjmowane tylko i wyłącznie drogą elektroniczną poprzez system SOW – system obsługi wsparcia, który dostępny jest na stronie www.pfron.org.pl, a także link do strony na www.pcprstarogard.pl w zakładce Pomoc Osobom Niepełnosprawnym – „Aktywny Samorząd”.

 

WNIOSEK „M-II”
o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym plik w formacie *.odt

 

 

 

System Obsługi Wsparcia dla beneficjentów Modułu II

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/ – link do Systemu Obsługi Wsparcia dla beneficjentów Modułu II

 

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Termin Opis
11.03.2019 Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie
w bieżącym roku środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu
30.03.2019 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019
26.04.2019 Termin zawarcia/aneksowania umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
10.10.2019 Termin zakończenia przyjmowania w 2019 roku wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020
04.12.2019 Termin składania przez Realizatora programu dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu (ostatni)
15.04.2020 Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu
ze środków przekazanych w 2019 roku
30.08.2020 Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2019 roku 
na realizację programu – do tego dnia umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

 

Pracownicy:

 • Justyna Cichocka
 • Joanna Puttkammer
 • Oskar Kamiński

 

 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych jest Realizator programu oraz PFRON. Administrator zobowiązany jest przestrzegać zasad przetwarzania danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.) – ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO, a także zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, z późn. zm.).
 2. Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO, Realizator zobowiązany jest również do poinformowania wnioskodawcy, że jego dane osobowe zostaną przekazane do PFRON – PFRON przetwarza dane wnioskodawców w celu monitorowania i kontroli prawidłowości realizacji programu przez Realizatora oraz do celów sprawozdawczych i ewaluacyjnych.

 

 

Wnioski oraz załączniki do pobrania

UWAGA:
Wszystkie wnioski są plikami w formacie *.odt (Open Office)
Do wypełnienia wniosków proszę używać darmowego programu Open Office – do pobrania ze strony: https://www.openoffice.org/pl/download/index.html

 

2A wniosek AS A1
Obszar A – Zadanie nr 1 – plik *.odt 160 kB
pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowanie do posiadanego samochodu, adresowana
do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym
albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu

2B wniosek AS A2
Obszar A – Zadanie nr 2– plik *.odt 160 kB
pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu

2C wniosek AS A3
Obszar A – Zadanie nr 3 – plik *.odt 159 kB
pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu , w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza językowego migowego

2D wniosek AS A4
Obszar A – Zadanie nr 4 – plik *.odt 157 kB
pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana
do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu

2E wniosek AS B1
Obszar B – Zadanie nr 1 – plik *.odt 158 kB
pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych

2F wniosek AS B2
Obszar B – Zadanie nr 2 – plik *.odt 157 kB
dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

2G wniosek AS B3
Obszar B – Zadanie nr 3 – plik *.odt 159 kB
pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób ze umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku

2H wniosek AS B4
Obszar B – Zadanie nr 4 – plik *.odt 160 kB
pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy

2I wniosek AS B5
Obszar B – Zadanie nr 5 – plik *.odt 157 kB
pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

2J1 wniosek AS C1
Obszar C – Zadanie nr  – plik *.odt 175 kB
pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym

2J wniosek AS C2
Obszar C – Zadanie nr 2 – plik *.odt 158 kB
pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności(do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

2K wniosek AS C3
Obszar C – Zadanie nr 3 – plik *.odt 160 kB
pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

2L wniosek AS C4
Obszar C – Zadanie nr 4 – plik *.odt 160 kB
pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

2Ł wniosek AS C5
Obszar C – Zadanie nr 5 – plik *.odt 157 kB
pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania