Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim jest realizatorem projektu „Stacja – Pomoc Rozwój Radość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnienie Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 30 listopada 2013 roku i stanowi kontynuację działań z lat 2011-2012. Celem głównym projektu jest wzrost poziomu aktywności społecznej i umiejętności zawodowych wśród podopiecznych PCPR z terenu powiatu starogardzkiego poprzez zastosowanie indywidualnych i grupowych form wsparcia.

W 2013r. za zgodą Departamentu EFS w Gdańsku do projektu przyjęto 24 osoby, to jest 4 osoby więcej, niż początkowo zakładano. Do tej pory uczestnicy projektu wzięli udział m.in. w kursach takich jak: kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, kurs wychowawców wypoczynku, kurs sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej, kurs języka angielskiego, warsztaty wyjazdowe z psychologiem, warsztaty z doradcą zawodowym, warsztaty „Wejście w dorosłość”, poradnictwo indywidualne doradcy ds. osób niepełnosprawnych.

Obecnie trwają zajęcia kursów: prawa jazdy kat. B, kurs języka migowego, poradnictwo indywidualne psychologa. Wkrótce zaś rozpoczną się zajęcia kursu decoupage, kursu komputerowego, kursu obsługi wózków widłowych, turnus rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych. Jedna osoba kontynuuje naukę szkolną związaną z uzupełnieniem wykształcenia.

W ramach działań środowiskowych dnia 7 lipca br. odbył się piknik edukacyjno-integracyjny, podczas którego uczestnicy pozyskali wiedzę z zakresu partnerskiego modelu rodziny, organizowania aktywnego spędzania czasu wolnego, znaczenia pracy w życiu każdego człowieka i godzenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym.

Udział w tego typu przedsięwzięciach daje uczestnikom projektu szansę na zdobycie nowych kwalifikacji i kompetencji zawodowych, nowych umiejętności społecznych i interpersonalnych integracji społecznej oraz poprawienia kondycji psychoruchowej i zdrowotnej osób niepełnosprawnych. Nabyte zaś wiadomości będą pomocne w dalszym życiu społecznym i zawodowym. Uczestnicy otrzymają stosowne zaświadczenia, certyfikaty potwierdzające zdobytą wiedzę oraz potwierdzające aktywne uczestnictwo w zajęciach.