Informacja dotycząca realizacji projektu systemowego „Stacja – Pomoc Rozwój Radość” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim realizuje projekt systemowy pn. „Stacja– Pomoc Rozwój Radość” na podstawie umowy ramowej zawartej z Województwem Pomorskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Projekt systemowy „Stacja – Pomoc Rozwój Radość” realizowany jest od 01.01.2012r. do 30.11.2013r. i stanowi kontynuację działań projektu realizowanego w okresie od 01.06.2011r. do 31.12.2011r. Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej i umiejętności zawodowych wśród wychowanków rodzin zastępczych, wychowanków będących w trakcie usamodzielnienia oraz osób niepełnosprawnych, korzystających z pomocy PCPR w Starogardzie Gdańskim i zamieszkałych na terenie powiatu starogardzkiego.

Działania podjęte na rzecz podopiecznych PCPR stanowią odpowiedź na problemy społeczne, jakie występują w środowisku lokalnym i dotykają mieszkańców powiatu starogardzkiego (bezrobocie i inne niepożądane zjawiska). Realizacja projektu w latach 2011-2013 ma na celu uzupełnienie braków w kwalifikacjach i kompetencjach zawodowych podopiecznych, uzyskanie wiedzy o sposobach poszukiwania pracy i pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych. Ponadto udział w proponowanych uczestnikom zajęciach przyczynia się do podnoszenia świadomości w pełnieniu ról zawodowych i społecznych, pobudzania aktywności własnej, budowania poczucia własnej wartości i integracji (przeciwdziałanie izolacji od rynku pracy i wykluczeniu społecznemu). Uczestnikom niepełnosprawnym zaproponowano udział w turnusie rehabilitacyjnym ,co ma przyczynić się do poprawy kondycji psycho-ruchowej i zdrowotnej. Kompleksowo zaplanowane wsparcie zawiera odpowiednie treści, program, metody i formy szkoleniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i doświadczeń uczestników.

Proponowane formy wsparcia:

 • warsztaty wyjazdowe z psychologiem,
 • poradnictwo indywidualne psychologa,
 • warsztaty z doradcą zawodowym,
 • warsztaty „Wejście w dorosłość”,
 • kurs języka angielskiego,
 • kurs komputerowy,
 • kurs pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • kurs decoupage,
 • kurs wychowawców wypoczynku,
 • kurs sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej,
 • kurs prawa jazdy kat. B,
 • inne zaproponowane przez uczestników,
 • poradnictwo doradcy ds. osób niepełnosprawnych,
 • udział w dwutygodniowym turnusie rehabilitacyjnym,
 • działania o charakterze środowiskowym (piknik edukacyjno-integracyjny),
 • sfinansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia z uwzględnieniem realnej potrzeby uczestnika,
 • zwrot kosztów dojazdu podopiecznych na w/w zajęcia.

Udział we wszystkich formach wsparcia jest bezpłatny. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.