Rodzina zastępcza (ustanowiona postanowieniem Sądu) możne ubiegać się o:

 1. Udzielenie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w rodzinach zastępczych dzieci.
 2. Zapewnienie opieki dzieciom, które całkowicie lub częściowo tej opieki są pozbawione, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, pogotowiach rodzinnych, rodzinnych domach dziecka, rodzinach zawodowych.
 3. Szkolenie rodzin, nadzór merytoryczny i pedagogiczny nad tymi rodzinami.
 4. Opracowanie programów usamodzielnień dla dzieci opuszczających rodziny zastępcze.
 5. Poradnictwo specjalistyczne: socjalne w zakresie rodzicielstwa zastępczego.

 

Wnioski dla rodziny zastępczej – do pobrania (pliki pdf):

 1. Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka
 2. Wniosek  przyznanie dodatku wychowawczego 500+
 3. Adresy zamieszkania rodziców biologicznych
 4. Numer konta bankowego rodziny zastępczej
 5. Oświadczenie
 6. Załącznik do wniosku ochrona danych osobowych
 7. Wypełniają tylko rodziny zastępcze, których dziecko umieszczone w pieczy zastępczej posiada orzeczenie o niepełnosprawności, którego kopię należy dołączyć do wniosku. “Wniosek w sprawie przyznania dodatku na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka.”
 8. Wypełniają tylko rodziny zastępcze, które zgłaszają pilną potrzebę zakupu niezbędnych przedmiotów na potrzeby dziecka przyjętego do pieczy zastępczej. “Wniosek o przyznanie jednorazowego świadczenia”

 

 

Placówki opiekuńczo – wychowawcze.

W tym zakresie działania PCPR obejmują:

 1. Kierowanie i umieszczanie dzieci pozbawionych opieki do placówek opiekuńczo-wychowawczych.
 2. Przyznanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie się oraz pokrywanie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki osobom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych, schroniska, zakłady poprawcze, domy pomocy społecznej.

Kontakt z pracownikiem:

 • Wioleta Lisek

 

Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Dom dla Dzieci w Suchym Dworze
Typ placówki:
socjalizacyjna
Adres: ul. Bahdaja 20, 81-198 Suchy Dwór pow. Pucki
Telefon: 733-460-930
e-mail: domwsuchymdworze@rodzinnygdansk.pl
Prowadzący: na zlecenie Powiatu Starogardzkiego – Fundacja „Rodzinny Gdańsk” – KRS 385721
Koordynator: Natalia Krauze