Rodzina zastępcza (ustanowiona postanowieniem Sądu) możne ubiegać się o:

 1. Udzielenie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w rodzinach zastępczych dzieci.
 2. Zapewnienie opieki dzieciom, które całkowicie lub częściowo tej opieki są pozbawione, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, pogotowiach rodzinnych, rodzinnych domach dziecka, rodzinach zawodowych.
 3. Szkolenie rodzin, nadzór merytoryczny i pedagogiczny nad tymi rodzinami.
 4. Opracowanie programów usamodzielnień dla dzieci opuszczających rodziny zastępcze.
 5. Poradnictwo specjalistyczne: socjalne w zakresie rodzicielstwa zastępczego.

Kontakt z pracownikami:

 • Karolina Sobolewska tel. 58 560 23 25 pok. nr 7
 • Małgorzata Tuszyńska tel. 58 560 23 37 pok. nr 5
 • Justyna Powierza tel. 58 560 23 27 pok. nr 7
 • Beata Podwojska tel. 58 560 23 30 pok. nr 2

Koordynatorzy:

 • Katarzyna Freda tel. 58 560 23 32, pok. nr 3
 • Agata Stencel 58 560 23 32, pok. nr 3
 • Patrycja Ossowska tel. 58 560 23 38 pok. nr 5
 • Marika Pelowska tel. 58 560 23 32 pok. nr 3

Psycholog:

 • Małgorzata Polska tel. 58 560 23 31 pok. nr 2

Pedagog:

 • Magdalena Szwarc 58 560 23 38, pok. nr 5
 • Magdalena Niemczyk 58 560 23 37, pok. nr 5

Pracownicy socjalni:

 • Beata Podwojska tel. 58 5602330 pok. nr 2
 • Arkadiusz Szarafiński  tel. 58 560 23 29 pok. nr 2

Placówki opiekuńczo – wychowawcze.

W tym zakresie działania PCPR obejmują:

 1. Kierowanie i umieszczanie dzieci pozbawionych opieki do placówek opiekuńczo-wychowawczych.
 2. Przyznanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie się oraz pokrywanie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki osobom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych, schroniska, zakłady poprawcze, domy pomocy społecznej.

Kontakt z pracownikiem:

 • Małgorzata Tuszyńska tel. 58 5602337 pok. nr 5

Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Dom dla Dzieci w Suchym Dworze
Typ placówki:
socjalizacyjna
Adres: ul. Bahdaja 20, 81-198 Suchy Dwór pow. Pucki
Telefon: 733-460-930
e-mail: domwsuchymdworze@rodzinnygdansk.pl
Prowadzący: na zlecenie Powiatu Starogardzkiego – Fundacja „Rodzinny Gdańsk” – KRS 385721
Koordynator: Natalia Krauze