Rodzina zastępcza (ustanowiona postanowieniem Sądu) możne ubiegać się o:

  1. Udzielenie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w rodzinach zastępczych dzieci.
  2. Zapewnienie opieki dzieciom, które całkowicie lub częściowo tej opieki są pozbawione, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, pogotowiach rodzinnych, rodzinnych domach dziecka, rodzinach zawodowych.
  3. Szkolenie rodzin, nadzór merytoryczny i pedagogiczny nad tymi rodzinami.
  4. Opracowanie programów usamodzielnień dla dzieci opuszczających rodziny zastępcze.
  5. Poradnictwo specjalistyczne: socjalne w zakresie rodzicielstwa zastępczego.

 

 

Placówki opiekuńczo – wychowawcze.

W tym zakresie działania PCPR obejmują:

  1. Kierowanie i umieszczanie dzieci pozbawionych opieki do placówek opiekuńczo-wychowawczych.
  2. Przyznanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie się oraz pokrywanie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki osobom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych, schroniska, zakłady poprawcze, domy pomocy społecznej.

Kontakt z pracownikiem:

  • Wioleta Lisek

 

Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Dom dla Dzieci w Suchym Dworze
Typ placówki:
socjalizacyjna
Adres: ul. Bahdaja 20, 81-198 Suchy Dwór pow. Pucki
Telefon: 733-460-930
e-mail: domwsuchymdworze@rodzinnygdansk.pl
Prowadzący: na zlecenie Powiatu Starogardzkiego – Fundacja „Rodzinny Gdańsk” – KRS 385721
Koordynator: Natalia Krauze