Opublikowano przez
Posted in

Rodziny zastępcze

Zespół Rodzinnej Pieczy Zastępczej Kontakt: 58-56-129-43 Adres: ul. Mickiewicza 9, 83-200 Starogard Gdański   Rodzina zastępcza (ustanowiona postanowieniem Sądu) możne ubiegać się o: Udzielenie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w rodzinach zastępczych dzieci. Zapewnienie opieki dzieciom, które całkowicie lub częściowo tej opieki są pozbawione, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, pogotowiach rodzinnych, rodzinnych domach dziecka, […]

Opublikowano przez
Posted in

Interwencja kryzysowa

Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim ul. Paderewskiego 11, działa Punkt Interwencji Kryzysowej, który realizuje świadczenia (zadania) z zakresu pomocy społecznej wymienione w ustawie o pomocy społecznej. Należą do nich: interwencja kryzysowa oraz poradnictwo specjalistyczne dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej oraz umiejętności samodzielnego […]

Opublikowano przez
Posted in

Warsztaty Terapii Zajęciowej – PCPR Starogard Gdański

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ – są to placówki pobytu dziennego wyodrębnione organizacyjnie i finansowo, przeznaczone dla osób niepełnosprawnych powyżej 16 roku życia, które mają orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i posiadają wskazanie do terapii zajęciowej zawarte w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wydanym przez właściwy organ. WTZ realizują zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej […]

Opublikowano przez
Posted in

Domy Pomocy Społecznej

W ramach tego zakresu działalności Powiatowe Centrum prowadzi: nadzór nad domami pomocy społecznej z terenu Powiatu Starogardzkiego oraz umieszczaniem w odpowiednich typach domów osób ubiegających się o miejsce   Pracownik: Oskar Kamiński   Na terenie powiatu starogardzkiego działają następujące jednostki:   Dom Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim Aleja Wojska Polskiego 16/6, 83-200 Starogard Gdanski, tel. […]