POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STAROGARDZIE GDAŃSKIM zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pcprstarogard.pl

Daty publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej: 01.06.2011 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.03.2018 r.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • na stronie występują błędy stopniowania nagłówków,
 • informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo,
 • pliki PDF, DOC itp. – podmiot stara się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
 • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR,
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

Oświadczenie sporządzono dnia: 30.03.2021

Deklarację sporządzono na podstawie: oceny własnej podmiotu

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

tel: 58 56 023 20

e-mail: sekretariat@pcprstarogard.pl

Informacje na temat procedury:

Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej „Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna:

 1. Przed wejściem znajduje się obniżony docinek chodnika,
 2. Urząd znajduje się na parterze, wszystkie pomieszczenie są łatwo dostępne dla interesantów z niepełnosprawnością ruchową poprzez przestronne korytarze oraz szerokie bez progowe drzwi w całym obiekcie,
 3. Na parkingu znajduje się jedno, oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 4. Toaleta jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych,
 5. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna ma prawo wejść do Urzędu wraz z psem asystującym przy zachowaniu obowiązujących przepisów,
 6. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online,
 7. Istnieje możliwość komunikacji poprzez platformę e-PUAP oraz w przypadku składania wniosków o wybrane dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poprzez platformę System Obsługi Wsparcia (SOW).

 

Do końca 2021 roku strona internetowa pcprstarogard.pl zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.