Starogard Gdański 15.03.2018 r.

OFERTA PRACY

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim poszukuje kandydatów na stanowisko PSYCHOLOGA.

Forma zatrudnienia – umowa o pracę

Wymiar czasu pracy – 1 etat

Wymagania konieczne:

  • wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia,
  • obywatelstwo polskie,
  • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • nieposzlakowana opinia,
  • posiadanie odpowiedniego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

  • znajomość przepisów prawa w zakresie ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
  • doświadczenie w zawodzie i pracy w jednostkach pomocy społecznej,
  • prawo jazdy kat. B

Termin i miejsce składania dokumentów:

CV podpisane własnoręcznie i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)” należy składać osobiście lub pocztą z dopiskiem „Dokumenty-Psycholog” na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Paderewskiego 11, 83-200 Starogard Gdański  do dnia 30 marca 2018 roku do godz.15:30 (decyduje data wpływu dokumentów do Centrum, a nie data nadania przesyłki).

Informacje dodatkowe:

Wybrani kandydaci spełniający wymagania określone w ofercie zostaną poinformowani telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Załączniki do pobrania: