Logo - Kapitał ludzki, Narodowa Strategia Spójności

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dokument zwany Narodową Strategią Spójności, w którym określił własne priorytety i obszary wykorzystania Funduszy Europejskich (podobnie jak każde inne państwo członkowskie Unii Europejskiej w ramach wspólnotowego budżetu na lata 2007-2013).

Narodowa Strategia Spójności realizowana jest w Polsce za pomocą sześciu programów pomocowych (operacyjnych).

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, jako jeden z programów pomocowych, służy przede wszystkim podnoszeniu poziomu zatrudnienia i integracji (spójności) społecznej w Polsce.

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) składa się z dziesięciu priorytetów wdrażanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym i obejmuje całość projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Działania realizowane w ramach PO KL koncentrują się głównie na następujących obszarach:

  • zatrudnienie,
  • edukacja,
  • integracja społeczna,
  • ułatwienia w dostosowaniu się pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce, a także zagadnieniach związanych z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich,
  • budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli,
  • promocją zdrowia.

Podkreślić należy, że Polska otrzyma w latach 2007-2013 największą alokację środków Europejskiego Funduszu Społecznego spośród wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.