Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w Projekcie „Stacja – Pomoc Rozwój Radość” realizowanym w roku 2011 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim

§1. Informacje ogólne o projekcie

Projekt pod tytułem “Stacja – Pomoc Rozwój Radość” realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zwane dalej “PCPR”, z siedzibą przy ul. Paderewskiego 11, 83-200 Starogard Gdański, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji kandydatów, zasady uczestnictwa w projekcie oraz prawa i obowiązki Beneficjentów Ostatecznych.

Użyte w regulaminie określenia oznaczają :

 1. Projekt – należy przez to rozumieć Projekt systemowy pt.: “Stacja – Pomoc Rozwój Radość” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim obejmujący mieszkańców powiatu starogardzkiego, korzystających ze świadczeń lub usług udzielanych przez PCPR,
 2. Beneficjent – należy przez to rozumieć PCPR w Starogardzie Gdańskim,
 3. Beneficjent Ostateczny – należy przez to rozumieć uczestnika projektu,
 4. EFS – należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Społeczny,
 5. UE – należy przez to rozumieć Unię Europejską,
 6. Instrumenty aktywnej integracji: zestaw instrumentów (aktywizacja społeczna, zawodowa, zdrowotna i edukacyjna) o charakterze aktywizacyjnym, mających doprowadzić do przywrócenia osób wykluczonych na rynek pracy oraz do ich integracji ze społeczeństwem, poprzez przywrócenie im zdolności lub możliwości zatrudnienia, uzyskanie wsparcia dochodowego oraz wyeliminowanie przeszkód napotykanych przez osoby i rodziny w procesie dostępu do praw i usług społecznych, a przez to wspierających ich powrót do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Zestaw ten nazywa się zbiorczo – instrumentami aktywnej integracji,
 7. Regulamin – należy przez to rozumieć “Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie “Stacja – Pomoc Rozwój Radość” realizowanym w 2011 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim”.
 8. Biuro projektu znajduje się w PCPR przy ul. Paderewskiego 11, 83-200 Starogard Gdański

§2. Cel projektu

Celem projektu jest wzrost poziomu aktywności społecznej i umiejętności zawodowych w okresie VI-XII 2011 roku wśród 45 podopiecznych PCPR działającego na terenie powiatu starogardzkiego.

§3. Rodzaje wsparcia

 

Dla uczestników projektu w ramach aktywnej integracji zaplanowano następujące rodzaje wsparcia:

a) aktywizacja zawodowa – warsztaty grupowe i indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym,

b) aktywizacja edukacyjna – sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych (kursy/szkolenia),

c) aktywizacja społeczna – warsztaty grupowe i indywidualne konsultacje z psychologiem w celu podniesienia kompetencji i umiejętności społecznych, itp.

d) aktywizacja zdrowotna – turnus rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych,

e) działania o charakterze środowiskowym – piknik o charakterze edukacyjno-integracyjnym, itp.

W ramach projektu “Stacja – Pomoc Rozwój Radość” w 2011 roku w zależności od klasyfikacji uczestników podpisane zostaną z uczestnikami kontrakty socjalne lub modyfikacje Indywidualnych Programów Usamodzielnienia.

§4. Rekrutacja uczestników

 

Rekrutacja kandydatów do projektu odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym z zasadą równości płci, zakłada się bowiem równy dostęp do projektu zarówno kobiet jak i mężczyzn, znajdujących się w grupie potencjalnych Beneficjentów Ostatecznych.

 

 1. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, w oparciu o czytelne i jawne zasady oraz będzie miała charakter ciągły.
 2. Uczestnikiem projektu może być osoba, która nie korzysta z tego samego typu wsparcia w innych działaniach i Priorytetach w okresie realizacji projektu “Stacja – Pomoc Rozwój Radość” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.
 3. Nabór uczestników prowadzony będzie poprzez zamieszczenie ogłoszeń w prasie lokalnej, za pośrednictwem materiałów informacyjnych (plakaty), na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń w PCPR, a także na podstawie analizy dokumentacji PCPR za pośrednictwem pracowników PCPR, którzy będą propagowali uczestnictwo w projekcie podczas standardowej pracy itp.
 4. Beneficjentem ostatecznym projektu może zostać osoba fizyczna:
  • bezrobotna i/lub
  • nieaktywna zawodowo i/lub
  • zatrudniona
  • wyżej wymienione osoby posiadają miejsce zamieszkania na terenie powiatu starogardzkiego, są osobami w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), korzystają ze świadczeń lub usług pomocy społecznej i należą do jednej z poniższych grup: osoba z orzeczoną niepełnosprawnością, pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo-wychowawczych (tj. osoby w wieku 18-25 lat) przebywający nadal przy rodzinie zastępczej lub będący w trakcie procesu usamodzielnienia, młodzież (w wieku 15-18 lat) znajdująca się w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
 5. Priorytetowo do projektu będą brane osoby: nieaktywne zawodowo, bezrobotne, uczące się, niepełnosprawne, które sygnalizują potrzebę objęcia wsparciem i chęć zmian w swoim życiu oraz brakuje im wiary we własne możliwości.
 6. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie w wersji papierowej formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami w siedzibie PCPR, osobiście lub drogą pocztową.
 7. Nabór formularzy zgłoszeniowych wraz załącznikami odbędzie się w okresie od dnia 01.06.2011r.
 8. Wzór formularza udostępniony jest na stronie internetowej oraz w siedzibie PCPR i stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 9. Załącznikami do formularza zgłoszeniowego są:
  • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem uczestnictwa i rekrutacji w projekcie systemowym “Stacja – Pomoc Rozwój Radość” stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu
  • wypełniony kwestionariusz PEFS stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu,
  • oświadczenie o miejscu zamieszkania na terenie powiatu starogardzkiego stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu (weryfikacja: dowód osobisty lub inny dokument np. potwierdzenie meldunku),
  • osoba zatrudniona dołącza zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy,
  • osoby samozatrudnione (prowadzące własną działalność gospodarczą dołączają wpis do ewidencji działalności gospodarczej),
  • osoba bezrobotna dołącza zaświadczenie z PUP,
  • osoba nieaktywna zawodowo posiadająca uprawnienia do renty lub innego świadczenia dołącza decyzję o przyznaniu świadczenia,
  • osoba posiadająca status poszukującej zatrudnienia dołącza zaświadczenie z PUP,
  • osoba ucząca się lub kształcące dołącza zaświadczenie o kontynuowaniu nauki,
  • oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu,
  • kopia orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu) dot. osób korzystających z pomocy PCPR w formie dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON wraz z decyzją o przyznaniu dofinansowania o uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
 10. Na postawie dostarczonych formularzy zgłoszeniowych i załączników pracownicy socjalni oraz koordynator projektu dokonają wstępnej weryfikacji formularzy zgłoszeniowych. Formularze zgłoszeniowe niekompletne lub zawierające uchybienia formalne będą odrzucone.
 11. Osoby, których formularze pozytywnie przejdą weryfikację wstępną zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Podczas rozmów kwalifikacyjnych zostanie wyłonionych 45 beneficjentów ostatecznych. Zakłada się uczestnictwo 24 kobiet i 21 mężczyzn.
 12. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do projektu z powodu braku miejsca, a wyrażające chęć udziału w projekcie, będą umieszczone na utworzonej liście rezerwowej. Lista ta będzie ona miała charakter otwarty tzn. będą mogły się znaleźć na niej osoby chętne do udziału w projekcie zgłaszające się w trakcie trwania projektu. Osoby znajdujące się na liście rezerwowej zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie, w trakcie jego trwania w razie rezygnacji uczestnika projektu lub zaistnienia innych przyczyn uniemożliwiających jego udział.
 13. Na podstawie złożonej dokumentacji beneficjenta ostatecznego oraz potwierdzeniu przez pracownika socjalnego spełnienia kryteriów udziału przez daną osobę w projekcie oraz weryfikacji dokonanej przez koordynatora projektu, dokonuje się kwalifikacji osób do projektu potwierdzonych Kartą kwalifikacji BO do projektu, stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu.
 14. Kandydaci zostaną poinformowani o wynikach rekrutacji drogą pocztową lub telefonicznie.
 15. Lista osób zakwalifikowanych do projektu będzie dostępna w siedzibie PCPR
 16. Po zakończeniu procedury rekrutacyjnej kandydaci zakwalifikowani do projektu zobowiązani będą do:
  • podpisania kontraktu socjalnego poprzedzonego wywiadem lub modyfikacji indywidualnego programu usamodzielnienia zawartego pomiędzy pracownikiem socjalnym a uczestnikiem,
  • złożenia deklaracji uczestnictwa w projekcie, stanowiącej Załącznik nr 7 do niniejszego regulaminu,
  • oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku, stanowiące załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu.
 17. Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi.

§5. Szkolenia, doradztwo i wsparcie

 1. Udział Beneficjentów Ostatecznych w projekcie jest bezpłatny, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Zakres wsparcia oferowanego Beneficjentowi Ostatecznemu w ramach projektu obejmuje realizację postanowień podpisanego przez strony kontraktu socjalnego (poprzedzonego rodzinnym wywiadem środowiskowym) lub modyfikacji indywidualnego programu usamodzielnienia zawartego pomiędzy pracownikiem socjalnym PCPR w Starogardzie Gd. a Beneficjentem Ostatecznym.
 3. W projekcie zaplanowano organizację następujących działań:
  • a) młodzież w wieku 15-18 lat: obóz językowo-socjoterapeutyczny, konsultacje indywidualne i warsztaty grupowe z doradcą zawodowym i psychologiem, kurs pierwszej pomocy,
  • b) młodzież w wieku 18-25 lat: kurs prawa jazdy, kurs pierwszej pomocy, kurs ABC przedsiębiorczości, konsultacje indywidualne i warsztaty grupowe z doradcą zawodowym i psychologiem,
  • c) osoby niepełnosprawne: turnus rehabilitacyjny, konsultacje indywidualne i warsztaty grupowe z doradcą zawodowym i psychologiem, indywidualne konsultacje z doradcą ds osób niepełnosprawnych, kurs pierwszej pomocy, kurs Decoupage lub kurs podstawowej obsługi komputera, kurs ABC przedsiębiorczości,
  • d) beneficjenci ostateczni i ich otoczenie: piknik edukacyjno-integracyjny.
 4. Uczestnikom projektu nie przysługuje dodatek szkoleniowy, ani zwrot kosztów dojazdu.
 5. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do:
  • aktywnego uczestnictwa we wszystkich przewidzianych formach wsparcia zaplanowanych w kontrakcie socjalnym lub modyfikacji indywidualnego programu usamodzielnienia,
  • dotrzymywania postanowień i terminów zawartych w podpisanym w ramach projektu dokumencie,
  • utrzymywanie stałego kontaktu z PCPR i współdziałanie z pracownikiem socjalnym w zakresie realizacji kontraktu socjalnego lub modyfikacji indywidualnego programu usamodzielnienia,
  • uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników projektu w przypadku niewypełniania postanowień zawartych w kontrakcie socjalnym lub naruszy postanowienia nin. Regulaminu. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników projektu podejmuje w takim przypadku Dyrektor PCPR na wniosek pracownika socjalnego prowadzącego kontrakt socjalny lub modyfikację indywidualnego programu usamodzielnienia,
  • udzielić wszelkich informacji będących podstawą tworzenia bazy: Podsystemu Europejskiego Funduszu Społecznego (PEFS) o Beneficjentach Ostatecznych,
  • wypełniania ankiet i kwestionariuszy dostarczanych zarówno przez PCPR, jak również realizatorów kursów, warsztatów i konsultacji oraz udzielania informacji dotyczących swojej aktualnej sytuacji na rynku pracy w trakcie trwania projektu,
  • udziału w badaniach ewaluacyjnych, których celem jest doskonalenie oferowanej dotychczas pomocy i lepsze dostosowanie jej do potrzeb przyszłych uczestników,
  • niezwłocznego informowania pracownika socjalnego o przeszkodach uniemożliwiających udział we wszystkich przewidzianych formach wsparcia,
  • usprawiedliwiania wszystkich nieobecności u pracownika socjalnego, z którym zawarł kontrakt lub modyfikację indywidualnego programu usamodzielnienia.
 6. Beneficjent Ostateczny ma prawo do:
  • zgłaszania uwag i oceny kursów, warsztatów i konsultacji, w których uczestniczy,
  • otrzymania materiałów szkoleniowych i dydaktycznych,
  • otrzymania certyfikatów lub zaświadczeń o uczestnictwie w szkoleniach,
  • do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności, w przypadku gdy: rezygnacja nastąpiła z ważnych powodów osobistych lub zawodowych, niemożliwych do przewidzenia w chwili podpisania niniejszego Regulaminu (np. poważna choroba, zdarzenie losowe, znalezienie zatrudnienia itp.),
  • w przypadku rezygnacji Beneficjenta Ostatecznego z udziału w szkoleniach z przyczyn nieuzasadnionych lub skreślenia z listy uczestników projektu spowodowanego niewypełnieniem postanowień zawartych w niniejszym regulaminie, PCPR może żądać od Beneficjenta Ostatecznego zwrotu poniesionych kosztów jego uczestnictwa,
  • w przypadku ewentualnych egzaminów poprawkowych Beneficjent Ostateczny ponosi we własnym zakresie jego koszty

§6. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie dnia 01.06.2011 roku i obowiązuje przez czas trwania projektu.
 2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim i na stronie internetowej.
 3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz wyłącznej interpretacji jego zapisów.
 4. Niniejszy regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowanie projektu, zmianę przepisów prawa lub warunków umowy o dofinansowanie projektu, a także pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów lub instytucji uprawnionych do dokonania oceny i kontroli realizacji projektu.
 5. Beneficjent zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji projektu w razie rozwiązania umowy o dofinansowanie z Instytucją Pośredniczącą.
 6. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem jego nieważności.