REGULAMIN UDZIELANIA ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU

NA SZKOLENIA ORGANIZOWANE W RAMACH PROJEKTU

„STACJA- POMOC ROZWÓJ RADOŚĆ” NA LATA 2012-2013

 

Działając w oparciu o § 3 ust. 7 Uchwały Nr 43/275/2012 Zarządu Powiatu Starogardzkiego z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia przystąpienia do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnienie Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie od dnia 7 maja 2012 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim dokonywać będzie zwrotu kosztów podróży uczestnikom projektu na zajęcia związane z udzielanym wsparciem, w tym: poradnictwo indywidualne, warsztaty grupowe, kursy oraz zajęcia szkolne związane z uzupełnieniem wykształcenia, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na poniżej zamieszczonych zasadach.

 

§ 1

Informacje ogólne

 

 1. Uczestnicy projektu zamieszkali poza miastem Starogard Gdański mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się zajęć i z powrotem.
 2. Zwroty kosztów podróży dotyczą zorganizowanych w ramach projektu: kursów, poradnictwa indywidualnego, warsztatów grupowych oraz zajęcia szkolne związane z uzupełnieniem wykształcenia zwanych  dalej “szkoleniem”.
 3. Uczestnicy szkolenia mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu korzystając z komunikacji publicznej i/lub prywatnej, jak również kosztów transportu samochodem (własnym lub użyczonym).
 4. Koszty przejazdów komunikacją miejską nie podlegają refundacji ze strony projektodawcy.
 5. Zwrot kosztów nie obejmuje przejazdów taksówką oraz dopłat za opłatę u konduktora.
 6. Refundacja wydatków związanych z przejazdem samochodem prywatnym (własnym lub użyczonym) następuje do wysokości stanowiącej równowartość kosztu dojazdu na szkolenie środkiem transportu publicznego na danej trasie.
 7. Wybór drogi dojazdu winien być optymalny, a poniesione koszty racjonalne.
 8. W przypadku, gdy jednym samochodem jedzie więcej osób, to koszt dojazdu zwracany jest jedynie właścicielowi pojazdu lub osobie, której użyczono pojazd na potrzeby dojazdu.
 9. O refundację kosztów dojazdu uczestnik szkolenia występuje samodzielnie poprzez złożenie stosownego wniosku wraz dodatkowymi dokumentami niżej wymienionymi.

 

§ 2

Dokumenty

 

 1. W celu rozliczenia kosztów dojazdu należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim stosowny wniosek o zwrot kosztów dojazdu uczestnika na szkolenie, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz następujące dokumenty:
 • oryginał jednorazowego biletu komunikacji publicznej (PKS/PKP) za przejazd
 • lub inny równoważny dokument potwierdzający wydatek i przejazd na trasie pomiędzy miejscem zamieszkania, a miejscem odbywania szkolenia, zawierający cenę oraz datę wykorzystania w przypadku innych przewoźników,
 • lub kopia dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego własnego lub użyczonego (oryginał dowodu rejestracyjnego do wglądu) wraz z “Upoważnieniem do używania pojazdu” w przypadku dojazdu na szkolenie samochodem osobowym użyczonym.
 1. Zwrot kosztów dojazdu nie będzie możliwy w przypadku zagubienia biletów potwierdzających dojazd na szkolenie.
 2. Zwrot kosztów zostanie dokonany po dostarczeniu poprawnie wypełnionego wniosku i załączników.

§ 3

Terminy

 

 1. Zwrot kosztów dojazdu uczestników musi być zgodny z listą obecności uczestników w określonym dniu na danym szkoleniu.
 2. Uczestnik szkolenia składa wniosek o zwrot kosztów dojazdu w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim przy ul. Paderewskiego 11.
 3. Wnioski przyjmowane są na bieżąco.
 4. Ostatnim dniem składania wniosków o zwrot kosztów dojazdu uczestnika na szkolenie jest data 17 grudnia 2012 roku godz. 14:00 dla uczestników projektu, którym udziela się wsparcia w 2012 roku.
 5. Ostatnim dniem składania wniosków  o zwrot kosztów dojazdu uczestnika na szkolenie jest data 12 listopad 2013 roku godz. 14:00 dla uczestników projektu, którym udziela się wsparcia w 2013 roku.

 

§ 4

Procedura wypłaty środków dla uczestników szkolenia

 

 1. Przy dokonywaniu refundacji kosztów:
 • Biuro Projektu przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim sprawdza wniosek z listą obecności i załącznikami potwierdzając uczestnictwo danej osoby w poszczególnych dniach trwania zajęć.
 • Refundacja następuje w ciągu 21 dni od daty złożenia kompletnego i zaakceptowanego przez Dyrektora PCPR wniosku o zwrot kosztów dojazdu uczestnika na szkolenia.
 • PCPR zwraca koszty dojazdu przelewem na wskazane przez uczestnika szkolenia konto bankowe podane we wniosku lub gotówką w kasie PCPR.
 1. PCPR w Starogardzie Gdańskim zastrzega sobie możliwość wstrzymania wypłat lub zakończenia, o ile nie będzie posiadać środków finansowych na koncie projektowym na ten cel lub z powodu innych zdarzeń.

 

§ 5

Zmiany

 

 1. Powyższy Regulamin udzielania zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia organizowane w ramach projektu „Stacja – Pomoc Rozwój Radość” obowiązuje od dnia 7 maja 2012 roku i dotyczy projektu realizowanego w latach 2012-2013.
 2. PCPR zastrzega sobie prawo do zmiany zasad zwrotu kosztów przejazdu w przypadku zmiany umowy o dofinansowanie lub innych nieprzewidzianych zdarzeń.
 3. PCPR zastrzega sobie prawo do  wyłącznej interpretacji jego zapisów.
 4. Zasady są dostępne na stronie internetowej www.pcprstarogard.pl
 5. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem jego nieważności.

 

Do pobrania:

 Pełna treść regulaminu wraz z załącznikami.