Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim - Deklaracja dostępności

Informacje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim

Deklaracja dostępności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://pcprstarogard.pl.

Data publikacji strony internetowej: .

Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Nie wszystkie zamieszczone załączniki spełniają normy dostępności cyfrowej

Niektóre grafiki nie posiadają opisu alternatywnego

Niektóre dokumenty pdf nie są dostępne cyfrowo.

 

Informacja o przeprowadzonej analizie, o której mowa w art. 8, ust. 3 ustawy o dostępności cyfrowej. Link do wyniku analizy: https://pcprstarogard.pl/wcag/download/DD_2023/Raport dostępności strona PCPR_20032023.pdf

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Martyna Torłopp, e-mail: sekretariat@pcprstarogard.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 585602320. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi jedno wejście. Przed wejściem na posesję znajduje się pochylony docinek chodnika umożliwiające osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózku inwalidzkim dostanie się do naszej jednostki.
Urząd znajduje się w 2-piętrowym budynku. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do pozostałej części prowadzą schody. W budynku nie ma windy. Pomieszczenia na parterze są łatwo dostępne dla interesantów z niepełnosprawnością ruchową poprzez przestronne korytarze oraz szerokie bez progowe drzwi.
Na parkingu znajdują się dwa, oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Toaleta jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osó;b niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna ma prawo wejść do Urzędu wraz z psem asystującym przy zachowaniu obowiązujących przepisów.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Istnieje możliwość komunikacji poprzez platformę e-PUAP oraz w przypadku składania wniosków o wybrane dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poprzez platformę System Obsługi Wsparcia (SOW).

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Informacje dodatkowe

Strona internetowa https://pcprstarogard.pl - jest sukcesywnie w miarę możliwości finansowych dostosowywana do obowiązującego prawa.

Raport z badania dostępności: https://pcprstarogard.pl/wcag/download/DD_2023/Raport dostępności strony PCPR_20032023.pdf - plik pdf 192KB

Banery/Logo