Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim - Klauzula informacyjna

Informacje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacje dotyczące zbierania danych osobowych

W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO)  informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą przy ul. Mickiewicza 9 w Starogardzie Gdański, NIP: 592-18-78-929, REGON: 191687307, nr telefonu 58 560 23 20, e-mail: sekretariat@pcprstarogard.pl reprezentowane przez Dyrektora.
 2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną: iod.annadudek@gmail.com lub drogą pocztową na adres siedziby Administratora.
 3. Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:
  • Realizacji statutowych zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  • Zatrudnienia i realizacji obowiązku pracy,
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z:
  • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
  • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  • rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;
  • ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka;
  • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
  • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
  • ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
  • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;
  • ustawy z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych są podmioty i organy mające do tego upoważnienie w obowiązujących regulacjach prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione odbiorcom danych, z którymi PCPR zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych lub porozumienie na korzystanie z systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r., w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 7. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych,
  • sprostowania danych,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu;
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa;
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia
 10. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 11. Nie przekazujemy Państwa danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

Banery/Logo