Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim - Klauzula informacyjna

Informacje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

 

 

            Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO)  informuję, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (dalej PCPR) z  siedzibą przy ul. Mickiewicza 9, 83-200 Starogard Gdański, e-mail: sekretariat@pcprstarogard.pl , telefon 58 560-23-20, reprezentowane przez Dyrektora.
 2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, panią Annę Dudek, z którą można skontaktować się drogą elektroniczną pisząc na adres e-mail: iod@adudek.pl lub drogą pocztową na adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO w celu:
 • Zatrudnienia i realizacji obowiązku pracy
 • Realizacji statutowych zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 • Realizacji praw i obowiązków wynikających między innymi z przepisów:
  1. a) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
  2. b) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  3. c) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej
  4. d) ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich
  5. e) ustawy z dnia 18 lipca 2023r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw
  6. f) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  7. g) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka;
  8. h) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
  9. i) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
  10. j) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
  11. k) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;
  12. l) ustawy z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 2. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. a) dostępu do treści swoich danych,
  2. b) sprostowania danych,
  3. c) usunięcia danych,
  4. d) ograniczenia przetwarzania,
  5. e) wniesienia sprzeciwu;
 3. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, adres e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ).
 4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie Państwa sprawy bez rozpatrzenia.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych są podmioty i organy mające do tego upoważnienie w obowiązujących regulacjach prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione odbiorcom danych, z którymi PCPR zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych w związku z korzystaniem z systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości wglądu podczas świadczenia usług wsparcia technicznego i usuwania awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych wszelkich informacji, w tym danych osobowych.
 6. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Banery/Logo