Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim - KONKURS "MOJA RODZINA MA MOC"

Informacje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim

KONKURS "MOJA RODZINA MA MOC"

R E G U L A M I N   K O N K U R S U  - "MOJA RODZINA MA MOC"

konkurs poświęcony promowaniu wartości rodzinnych i pieczy zastępczej - I edycja - 2023 rok

 

I. Organizator konkursu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim

 

II. Patronat honorowy konkursu

Starosta Starogardzki Pan Kazimierz Chyła

 

III. Celem konkursu jest poznanie Twojej historii w pieczy zastępczej, Twoich uczuć i     reakcji, a także:

 • pielęgnowanie wartości rodzinnych,
 • promocja rodzicielstwa zastępczego,
 • kształtowanie i rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych twórców,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz poczucia własnego sprawstwa wśród uczestników konkursu.

 

IV. Adresaci konkursu

W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież z pieczy zastępczej będący uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych różnych typów, dla której organizatorem jest Powiat Starogardzki.

 

V. Terminarz

Konkurs trwa od dnia ogłoszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim www.pcprstarogard.pl  do dnia 24 maja 2023 roku, tj. do dnia ogłoszenia wyników konkursu podczas DNIA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO POWIATU STAROGARDZKIEGO.

 

VI. Kategorie konkursowe, sposób zgłaszania i przesyłania prac

 

A. KONKURS LITERACKI

 1. Konkurs w tej kategorii zostanie przeprowadzony w trzech, oddzielnie ocenianych kategoriach wiekowych:
 • I kategoria - dzieci będące uczniami klas IV - VI szkoły podstawowej;
 • II kategoria - dzieci będące uczniami  klas VII - VIII szkoły podstawowej;
 • III kategoria - młodzież ucząca się w szkołach ponadpodstawowych.
 1. Chęć uczestnictwa należy zgłosić drogą elektroniczną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w terminie do 5 maja 2023, przesyłając wypełniony formularz rejestracyjny, którego wzór stanowiący załącznik nr 1, na adres:  sekretariat@pcprstarogard.pl.
 2. Finał Konkursu „Moja Rodzina ma Moc” oraz wręczenie nagród odbędzie się w Godziszewie dnia 24 maja 2023 r. podczas DNIA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO POWIATU STAROGARDZKIEGO.
 3. Uczestnicy konkursu zobowiązani są dostarczyć wypełnione przez rodzica lub opiekuna prawnego oświadczenie, którego wzór stanowiące załącznik nr 2, a w przypadku uczestników pełnoletnich – załącznik nr 3. Prace bez  oświadczenia nie będą brały udziału w Konkursie.
 4. Do każdej pracy literackiej powinna być załączona karta z danymi osobowymi uczestnika konkursu i rodziny zastępczej, której wzór stanowi załącznik nr 4.
 5. Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę m.in.:
 • zgodność pracy z tematyką Konkursu,
 • oryginalność ujęcia tematu,
 • poprawność pisowni z zasadami języka polskiego.
 1. Prace literackie wraz z danymi osobowymi dziecka oraz rodziny zastępczej wraz ze skanami wypełnionych oświadczeń, o których mowa w punkcie 4, należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do siedziby PCPR w Starogardzie Gdańskim ul. A. Mickiewicza w terminie do 12 maja 2023
 2. Prace niesamodzielne zostaną odrzucone i nie będą podlegać ocenie.
 3. Autorzy prac wyrażając zgodę na uczestnictwo w konkursie przekazują organizatorowi konkursu prawa autorskie i zgodę na ich ewentualną publikację w formie tradycyjnej oraz w mediach elektronicznych.

 

B. KONKURS PRAC PLASTYCZNYCH I GRAFICZNYCH

 1. Konkurs w tej kategorii przeprowadzony zostanie w trzech, oddzielnie ocenianych kategoriach wiekowych:
 • I kategoria – dzieci będące uczniami klas I - III szkoły podstawowej;
 • II kategoria – dzieci będące uczniami klas IV - VI szkoły podstawowej; 
 • III kategoria –  dzieci  będące uczniami klasy VII - VIII szkół podstawowych i młodzież ucząca się w szkołach ponadpodstawowych.
 1. Chęć uczestnictwa należy zgłosić drogą elektroniczną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w terminie do 5 maja 2023, przesyłając wypełniony formularz rejestracyjny, którego wzór stanowi załącznik nr 1, na adres: sekretariat@pcprstarogard.pl.
 2. Finał Konkursu „Moja Rodzina ma Moc” oraz wręczenie nagród odbędzie się w Godziszewie dnia 24 maja 2023 r. podczas DNIA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO POWIATU STAROGARDZKIEGO.
 3. Uczestnicy konkursu zobowiązani są dostarczyć wypełnione przez rodzica zastępczego oświadczenie, którego wzrór stanowi załącznik nr 2, a w przypadku uczestników pełnoletnich – załącznik nr 3. Prace bez oświadczenia nie będą brały udziału w Konkursie. 
 4. Uczestnicy konkursu przygotowują jedną pracę plastyczną.
 • I kategoria – praca plastyczna wykonana w dowolnej technice, np.: kredki, pastele, akwarele, farby, ołówek; dozwolone są również kolaże, wydzieranki, wyklejanki; praca powinna zostać wykonana w kolorze, z pełnym zakomponowaniem tła, format nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3.
 • II i III kategoria – praca plastyczna wykonana w dowolnej technice ( jak w pkt. 1) albo praca graficzna wykonana w dowolnym programie graficznym - rozmiar pliku pracy graficznej nie powinien przekraczać 15 MB.
 1. Każda praca plastyczna albo graficzna powinna być opatrzona przyklejoną na odwrocie pracy kartą z danymi osobowymi uczestnika konkursu i rodziny zastępczej, której wzór stanowi załącznik nr 4.
 2. Prace wraz z danymi osobowymi dziecka oraz rodziny zastępczej wraz ze skanami wypełnionych oświadczeń, o których mowa w punkcie 4, należy w terminie do 12 maja 2023 :
 • prace plastyczne – dostarczyć do siedziby PCPR w Starogardzie Gdańskim ul. A. Mickiewicza 9;
 • prace graficzne – przesłać na adres mailowy PCPR: sekretariat@pcprstarogard.pl.
 1. Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę m.in.:
 • zgodność pracy z tematyką Konkursu,
 • oryginalność ujęcia tematu,
 • walory estetyczne.
 1. Prace niesamodzielne zostaną odrzucone i nie będą podlegać ocenie.
 2. Autorzy prac wyrażając zgodę na uczestnictwo w konkursie przekazują organizatorowi konkursu prawa autorskie i zgodę na ich ewentualną publikację w formie tradycyjnej oraz w mediach elektronicznych.

 

C. KONKURS PRAC MULTIMEDIALNYCH

 1. Konkurs prac multimedialnych przeprowadzony zostanie w jednej kategorii: dla dzieci będących uczniami klas VII - VIII szkół podstawowych i młodzieży uczącej się w szkołach ponadpodstawowych.
 2. Chęć uczestnictwa należy zgłosić drogą elektroniczną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w terminie do 5 maja 2023, przesyłając wypełniony formularz rejestracyjny, którego wzór stanowi załącznik nr 1, na adres: sekretariat@pcprstarogard.pl.
 3. Finał Konkursu „Moja Rodzina ma Moc” oraz wręczenie nagród odbędzie się w Godziszewie dnia 24 maja 2023 r. podczas dnia DNIA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO POWIATU STAROGARDZKIEGO.
 4. Uczestnicy konkursu na poszczególnych etapach zobowiązani są dostarczyć wypełnione przez rodzica zastępczego oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2, a w przypadku uczestników pełnoletnich – załącznik nr 3. Prace bez  oświadczenia nie będą brały udziału w Konkursie. 
 5. Do każdej pracy multimedialnej powinna być załączona karta z danymi osobowymi uczestnika konkursu i rodziny zastępczej, której wzór stanowi załącznik nr 4.
 6. Uczestnicy konkursu przygotowują jedną pracę tematycznie związaną z tematyką konkursu.
 7. Prace mogą być nagrane zarówno kamerą, jak i telefonem komórkowym. Powinny zostać zapisane w jednym z dostępnych formatów wideo (preferowane .avi, .mov). Rozmiar pliku wideo nie powinien przekraczać 150 MB, a długość nagrania nie powinna przekraczać 10 minut. Prace konkursowe można także wykonać w formacie PowerPoint.
 8. Prace wraz z dokumentacją należy przesłać pocztą elektroniczną w terminie do 12 maja 2023 r. na adres mailowy PCPR: sekretariat@sp2pelplin.pl lub dostarczyć osobiście.
 9. Finał Konkursu „Moja Rodzina ma Moc” oraz wręczenie nagród odbędzie się w Godziszewie dnia 24 maja 2023 r. podczas DNIA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO POWIATU STAROGARDZKIEGO.
 10. Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę m. in.:
 • zgodność pracy z tematyką Konkursu,
 • oryginalność ujęcia tematu,
 • walory estetyczne.
 1. Prace niesamodzielne zostaną odrzucone i nie będą podlegać ocenie.
 2. Autorzy prac wyrażając zgodę na uczestnictwo w konkursie przekazują organizatorowi konkursu prawa autorskie i zgodę na ich ewentualną publikację w formie tradycyjnej oraz w mediach elektronicznych.

 

VII. Oświadczenia uczestnika

 1. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz wizerunku na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z art. 6 ust.1 lit a) oraz 9 ust. 2 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Festiwalu, wyłonienia zwycięzcy, przyznania i wydania nagrody, a następnie archiwizacji dokumentacji oraz promocji w sieci Internet.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w zestawieniu z wizerunkami innych osób. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji rozpowszechniane na stronach internetowych Organizatora i Patrona oraz w mediach w celach promocji Konkursu.
 3. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia.

 

VIII. Informacje dodatkowe

 1. Członkami Komisji konkursowej będą specjaliści z zakresu językoznawstwa, sztuk plastycznych i multimediów oraz pracownicy Organizatora.
 2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody, a wszyscy uczestnicy
 3. Uczestnik może wziąć udział w kilku kategoriach konkursu.
 4. Zgłoszenie prac plastycznych i multimedialnych do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich na rzecz Organizatora oraz wyrażeniem zgody na ich ewentualną publikację w formie tradycyjnej w opracowaniach przygotowanych przez Organizatora oraz w mediach elektronicznych.

IX. Ochrona danych osobowych

Uczestnik Festiwalu przyjmuje do wiadomości, że:

 • Administratorami danych przetwarzanych w związku z konkursem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim.
 • Celem przetwarzania danych jest organizacja Konkursu „Moja Rodzina ma moc”, wyłonienie zwycięzcy, przyznanie i wydanie nagrody, a następnie archiwizacja dokumentacji oraz promocja Konkursu w sieci Internet;
 • Podstawą prawą przetwarzania danych jest wyrażona zgoda, na podstawie z art. 6 ust.1 lit a) oraz 9 ust. 2 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w Konkursie;
 • Odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez administratora danych do przetwarzania danych osobowych oraz uprawnione organy publiczne w związku z obowiązkami prawnymi, a także podmioty działające na zlecenie administratora oraz użytkownicy Internetu;
 • Dane przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody lub zakończenia celów przetwarzania;
 • W oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie;
 • Przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez uszczerbku dla przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody, żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub naruszało RODO;
 • We wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: iod.annadudek@gmail.com

 

X. Postanowienia końcowe

 1. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych nadesłanych wraz z pracami, wynikającą z przepisów Kodeksu cywilnego z 23 kwietnia 1964 r. z późn. zm. oraz Ustawy z 4 lutego 1994 r. z późn. zm. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników Konkursu.
 3. Niniejszy dokument wraz z załącznikami jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim oraz w siedzibie PCPR w Starogardzie Gdańskim ul. A. Mickiewicza 9.

Banery/Logo