Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim - INFORMATOR - PORADNIK 2023

Informacje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim

INFORMATOR - PORADNIK 2023

INFORMATOR

zawiera dane teleadresowe podmiotów oraz organizacji pozarządowych, a także zakres realizowanych przez nie oddziaływań na rzecz osób i rodzin zmagających się z problemem przemocy w powiecie starogardzkim.

 

Wprowadzenie

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2021, poz. 1249 ze zm.) określa przemoc w rodzinie jako jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny i innych wspólnie zamieszkujących osób, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są realizowane przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2021, poz. 1249 ze zm.), ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2021, poz. 2268 ze zm.) lub ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2023, poz. 165 ze zm.). Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wymaga kompleksowych, długofalowych oraz interdyscyplinarnych działań o szerokim zakresie.

Opracowanie oraz udostępnianie właściwym miejscowo prezesom sądów rejonowych, prokuratorom rejonowym, komendantom powiatowych /miejskich policji, komendantom oddziałów Żandarmerii Wojskowej oraz gminom wchodzącym w obręb powiatu informatorów zawierających dane teleadresowe podmiotów oraz organizacji pozarządowych, a także zakres realizowanych przez nie oddziaływań, jest zadaniem własnym powiatu określonym w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023 Uchwała Nr 248 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2022 r. (M.P. 2022, poz. 1259). a także w Powiatowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

 1. Formy pomocy rodzinie dotkniętej przemocą domową

Nie ma jednego rozwiązania problemu przemocy, ponieważ każda rodzina jest inna, inni są jej członkowie, inne mają potrzeby. Aby zatrzymać przemoc, najczęściej potrzebna jest pomoc innych osób, a nawet wsparcie wielu służb. W sytuacji, w której doświadczamy jakiejkolwiek formy przemocy wskazana jest pomoc z zewnątrz, która pomoże podjąć działania służące ochronie. Ta pomoc może przyjść ze strony przedstawicieli różnych służb - psychologa, prawnika, policjanta, lekarza, pracownika socjalnego. Czasem potrzebni są oni wszyscy naraz. Pomoc psychologiczna wspiera na ścieżce wychodzenia z przemocy. Pomoc prawna pozwala postawić sprawcy granice prawne, które uniemożliwią kontynuowanie przemocy.

W sytuacji uzasadnionego podejrzenia występowania przemocy w rodzinie jeden z przedstawicieli podmiotów do tego upoważnionych, o których mowa w art. 9d ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj.: Policja, pomoc społeczna, oświata, ochrona zdrowia, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych), wszczyna procedurę „Niebieska Karta” w oparciu, o którą w/w podmioty podejmują działania pomocowe w środowisku. Oryginał wypełnionego formularza A „Niebieskiej Karty” przekazywany jest do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (w terminie 7 dni). Kopię wypełnionego formularza „Niebieska Karta — A” pozostawia się u wszczynającego procedurę.

Osobie/rodzinie dotkniętej problemem przemocy udziela się bezpłatnej pomocy, w szczególności w formie:

 • poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego;
 • interwencji kryzysowej i wsparcia;
 • ochrony przed dalszym krzywdzeniem, przez uniemożliwienie osobom stosującym przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami rodziny mieszkania oraz zakazanie kontaktowania się i zbliżania się do osoby pokrzywdzonej;
 • zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
 • badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie oraz wydania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o rodzajów uszkodzenia ciała w związku z przemocą w rodzinie;
 • zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, która nie ma tytułu prawnego do zajmowanego wspólnie ze sprawcą przemocy lokalu, pomocy w uzyskaniu mieszkania.
 1. Zakres działań oraz baza teleadresowa podmiotów na terenie Powiatu Starogardzkiego udzielających pomocy w związku z przemocą w rodzinie

Działania na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie mają charakter interdyscyplinarny, a więc opierają się na współpracy służb, które dysponując wiedzą, doświadczeniem, narzędziami oraz kompetencjami w danej dziedzinie łączą swoje siły, celem udzielenia kompleksowej pomocy rodzinie.

 1. Pomoc świadczona przez gminy

1.1. Ośrodki Pomocy Społecznej i Zespoły Interdyscyplinarne

Do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:

 • diagnozowanie sytuacji i potrzeb osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie;
 • udziela kompleksowych informacji o możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby lub rodziny, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;
 • prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;
 • zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie wsparcia socjalnego, psychologicznego i prawnego oraz miejsc w ośrodkach wsparcia;
 • organizowanie dostępu do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby pokrzywdzonej;
 • zapewnianie osobie, w zależności od potrzeb, schronienia w całodobowej placówce świadczącej pomoc, w tym w szczególności w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
 • udzielanie pomocy finansowej oraz niepieniężnej również w formie dożywiania dzieci w szkołach.

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nałożyła na gminy obowiązek tworzenia zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W skład zespołu obligatoryjnie wchodzą przedstawiciele:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
 • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • Policji;
 • oświaty;
 • ochrony zdrowia;
 • organizacji pozarządowych;
 • kuratorskiej służby sądowej.

W skład zespołu mogą wchodzić również prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Do zadań zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności należy:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie;
 • koordynowanie działań  instytucji  realizujących  procedurę  Niebieska Karta.

 

Ośrodki Pomocy Społecznej oraz działające przy nich Zespoły

Interdyscyplinarne na terenie powiatu starogardzkiego

Lp.

Nazwa, adres jednostki

Telefon/ adres mailowy

1.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Zespół Interdyscyplinarny w Starogardzie Gdańskim Al. Jana Pawła II 6, 83-200 Starogard Gdański

58 561 29 38

sekretariat@mops.starogard.pl

2.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Zespół Interdyscyplinarny w Starogardzie Gdańskim ul. Bolesława Prusa 45, 83-200 Starogard gdański

58 561 34 87; 58 561 34 90

gopsstg@wp.pl

3.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Zespół Interdyscyplinarny w Skórczu ul. Główna 40, 83-220 Skórcz

58 582 42 56; 58 247 78

mops@skorcz.pl

4.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Zespół Interdyscyplinarny w Czarnej Wodzie ul. Mickiewicza 7, 83-262 Czarna Woda

58 587 85 10

mops@czarna-woda.pl

5.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Zespół Interdyscyplinarny w Skarszewach ul. Szkolna 9, 83- 250 Skarszewy

58 588 24 36; 58 588 06 65

gops@skarszewy.pl

6.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Zespół Interdyscyplinarny w Bobowie ul. Gdańska 12, 83-212 Bobowo

58 562 17 16

poczta@gopsbobowo.pl

7.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Osiecznej ul. Plac 1000- lecia 1, 83-242 Osieczna

 

58 582 22 34; 790 460 750

ops@gminaosieczna.eu

8.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Zespół Interdyscyplinarny w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani, Kościelna Jania 37, 83-230 Kościelna Jania

58 561 96 43; 58 561 97 91

ops@gopssmetowo.pl

9.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Zespół Interdyscyplinarny w Lubichowie ul. Zblewska 8, 83-242 Lubichowo

58 588 52 29

gopslubichowo@neostrada.pl

10.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Zespół Interdyscyplinarny w Skórczu z siedzibą w Pączewie,  Pączewo 124, 83-220 Skórcz

58 560 05 16, 518 797 748

poczta@gopsskorcz.pl

11.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Zespół Interdyscyplinarny w Kaliskach, ul. Nowowiejska 2, 23-260 Kaliska

58 588 92 01

gops@kaliska.pl

12.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Zespół Interdyscyplinarny w Osieku, ul. Wyzwolenia 2, 83-221 Osiek

58 582 12 23

gops@osiek.gda.pl

13.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Zespół Interdyscyplinarny w Zblewie, ul. Główna 17, 83-210 Zblewo

58 562 37 35

sekretariat@gopszblewo.pl

 

1.2. Gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych

Jeżeli osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, nadużywa alkoholu, członkowie zespołu  interdyscyplinarnego lub grupy roboczej  kierują  tę  osobę do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zadania GKRPA:

 • współpracuje z zespołem interdyscyplinarnym i grupami roboczymi;
 • przeprowadza dokładne rozeznanie sytuacji;
 • wzywa osobę nadużywającą alkoholu i stosującą przemoc na rozmowę ostrzegawczą, informującą o prawnych konsekwencjach stosowania przemocy wobec bliskich;
 • udziela wsparcia osobom poszkodowanym;
 • informuje członków rodzin o możliwościach szukania pomocy w zakresie problemów alkoholowych i przemocy domowej;
 • w przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia popełnienia przestępstwa powiadamia organy ścigania;
 • w razie konieczności powiadamia ośrodek pomocy społecznej i wnioskuje o objęcie rodziny działaniami zgodne z kompetencjami;
 • wnioskuje do sądu rejonowego o zastosowanie, wobec osoby uzależnionej od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego;
 • prowadzi poradnictwo specjalistyczne w zakresie terapii uzależnienia od alkoholu oraz pomocy psychologicznej.

 

Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie powiatu starogardzkiego

Lp.

Nazwa i adres jednostki

Siedziba

Telefon

1.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starogardzie Gdańskim, ul. Fryderyka Chopina 9, 83-200 Starogard Gdański (obszar działania Gmina Miejska)

SP ZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień

58 562 94 93

58 562 71 95

2.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starogardzie Gdańskim, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański (obszar działania Gmina Wiejska)

Urząd Gminy w Starogardzie Gdańskim

58 562 50 67

3.

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska, dyżur pełnomocnika Wójta, środa godz. 15.15 - 16.15 w pokoju 9

Urząd Gminy Kaliska

58 588 92 01

4.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Smętowie Granicznym, Kościelna Jania 37, 83-230 Kościelna Jania Punkt konsultacyjny, czwartek 13.30 - 15.30

 

GOPS w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani

58 561 96 43

58 561 97 91

5.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Plac 1000-lecia 1, 83-242 Osieczna

GOPS w Osiecznej

58 582 22 75

6.

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, ul. Gen. Józefa Hallera 18 (II piętro, pok. 26) Punkt konsultacyjny w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Skarszewach ul. Dworcowa 11 (parter, pokój nr 18), tel. 58 588 27 38, środa 14.30 - 16.30, czwartek 14.30 - 16.30

Urząd Miejski w Skarszewach

58 588 22 01

wew. 39

7.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Dworcowa 6, 83-220 Skórcz pok. nr 7

Urząd Gminy w Skórczu

58 582 46 45

8.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osieku, ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek

Urząd Gminy w Osieku

58 582 12 81

wew. 19

9.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Gdańska 12, 83-212 Bobowo

GOPS

w Bobowie

58 562 17 66

10.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Główna 40, 83-220 Skórcz

Urząd Miejski

w Skórcz

58 582 52 25

11.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Mickiewicza 7, 83-262 Czarna Woda

Urząd Miejski

w Czarnej

Wodzie

58 587 88 50

58 587 88 55

58 587 89 13

58 587 89 33

12.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Zblewska 8, 83-240 Lubichowo

GOPS

w Lubichowie

58 588 52 29

13.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Główna 40, 83-210 Zblewo

Urząd Gminy

w Zblewie

58 588 45 67

58 588 43 81

 1. Ośrodek Interwencji Kryzysowej

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej działa w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim i realizuje bezpłatną pomoc specjalistyczną dla mieszkańców Powiatu Starogardzkiego, znajdującym się w trudnej sytuacji w wyniku zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych. W ramach OIK można skorzystać z pomocy psychologicznej, porady prawnej, porady socjalnej i pedagogicznej. Zadania OIK:

 • zapewnia mieszkańcom Powiatu, którzy nie mają możliwości w własnym zakresie poradzić sobie z kryzysem, specjalistyczną, bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną oraz poradnictwo socjalne;
 • wspiera i udziela pomocy psychologicznej osobom dotkniętym przemocą w rodzinie;
 • udziela informacji osobom ubiegającym się o pomoc o przysługujących im prawach i uprawnieniach;
 • nawiązuje i wzmacnia współpracę pomiędzy instytucjami rządowymi i samorządowymi, kościołem oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie;
 • organizuje działania korekcyjno – edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie w warunkach wolnościowych ma na celu między innymi nauczenie ich samokontroli, ukształtowanie postaw partnerstwa i szacunku wobec członków rodziny, przejęcia odpowiedzialności za swoje działania agresywne, czyli nabycie umiejętności do pozbawionego przemocy funkcjonowania w rodzinie. Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie kierowane są w szczególności do osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie oraz innych osób, które dobrowolnie zgłoszą się do uczestnictwa w programie.

Program terapeutyczny i pomocy psychologicznej dla osób doznających przemocy w rodzinie ma na celu objęcie specjalistyczną pomocą osób zagrożonych przemocą w rodzinie lub doświadczających przemocy w rodzinie i doprowadzić do wzbudzenia w nich poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i przynależności, spowodowanie wzrostu poczucia własnej wartości i sprawstwa zapobiegającemu negatywnym zjawiskom społecznym spowodowanym zjawiskiem przemocy.

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim

ul.Mickiewicza 9, 83-200 Starogard Gdański

tel. 58 560 23 20, e-mail: sekretariat@pcprstarogard.pl

poniedziałek - czwartek 7.30 - 15.30, środa 7.30 - 17.00, piątek 7.30 - 14.00

 

 1. Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości

Obowiązek powiadomienia właściwych organów o swoich podejrzeniach lub popełnionym przestępstwie to przede wszystkim obowiązek społeczny, realizowany dobrowolnie, wynikający z wrażliwości i przekonania, że nie wolno być obojętnym na krzywdę drugiego człowieka. Co więcej jest to pożądana postawa społeczna, której kształtowanie popiera ustawodawca i daje temu wyraz w kodeksie postępowania karnego. "Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję" (art. 304 § 1 k.p.k.). Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Od 30 listopada 2020 r. obowiązuje nowa procedura szybkiego reagowania wobec sprawców przemocy domowej. Zapewnia ona możliwość szybkiego izolowania osoby dotkniętej przemocą od osoby stosującej przemoc, w sytuacjach gdy stwarza ona zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników. Policja (oraz Żandarmeria Wojskowa) dysponuje nowym środkiem reagowania na przemoc domową (i spowodowane nią zagrożenie), jakim jest nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

 

3.1. Policja

Zadania:

 • współpracuje z zespołem interdyscyplinarnym i grupami roboczymi;
 • udziela osobom poszkodowanym niezbędnej pomocy, w tym organizowanie niezwłocznego dostępu do pomocy medycznej;
 • podejmuje czynności zapewniające ochronę życia, zdrowia i mienia osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą oraz środki przymusu bezpośredniego i zatrzymanie wobec osób, które stosują przemoc w rodzinie;
 • przeprowadza z osobami podejrzewanymi o stosowanie przemocy rozmów o odpowiedzialności karnej za znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą oraz wzywa sprawców przemocy do zachowania zgodnego z prawem i zasadami współżycia społecznego;
 • przeprowadza na miejscu zdarzenia, w przypadkach niecierpiących zwłoki, czynności procesowych w niezbędnym zakresie, w granicach koniecznych do zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstw;
 • podejmuje działania mające na celu zapobieganie zagrożeniom mogącym występować w rodzinie, w szczególności składa systematyczne wizyty sprawdzające stan bezpieczeństwa osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w zależności od potrzeb określonych przez zespół interdyscyplinarny lub grupę roboczą.

 

Lp.

Nazwa i siedziba jednostki

Telefon

1.

Komenda Powiatowa Policji w Starogardzie Gdańskim, 

ul. Bohaterów Getta 2, 83-200 Starogard Gdański

47 74 27 222

2.

Posterunek Policji w Skarszewach,              

ul. Dworcowa 33, 83-250 Skarszewy

47 74 27 273

3.

Posterunek Policji w Zblewie                      

ul. Główna 3, 83-210 Zblewo

47 74 27 281

4.

Posterunek Policji w Kaliskach,                    

ul. Nowowiejska 2A, 83-260 Kaliska

47 74 27 263

5.

Posterunek Policji w Skórczu,                    

ul. Nowy Świat 2, 83-220 Skórcz

47 74 27 276

6.

Posterunek Policji w Lubichowie,                  

ul. B. Prusa 7, 83-240 Lubichowo

47 74 27 268

 

3.2. Prokuratura

Prokuratura Rejonowa w Starogardzie Gdańskim

 1. Kościuszki 6, 83-200 Starogard Gd.

tel. 58 562 46 10, fax. 58 562 29 81, e-mail: starogard@gdansk.po.gov.pl

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek 9.00 - 17.00

od wtorku do piątku w godzinach 9.00 - 15.00

(po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania we właściwym sekretariacie)

 

3.3. Sąd

Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

 1. Kościuszki 30, 83-200 Starogard Gdański

tel. 58 777 50 30, e-mail: wydzial3rodzinny@starogard-gd.sr.gov.pl

 

 

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

kuratorzy ds. dorosłych:

tel. 58 777 46 51, 58 777 46 27,

e-mail: kuratorzy.karni@starogard-gd.sr.gov.pl

kuratorzy ds. rodzinnych i nieletnich:

tel. 58 777 46 23, 58 777 46 40,

e-mail: kuratorzy.rodzinni@starogard-gd.sr.gov.pl

 

 1. Oświata

Obejmuje ogół instytucji (szkoły, przedszkola, świetlice, placówki opiekuńcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne), których celem jest upowszechnienie wykształcenia oraz realizowanie określonych celów wychowawczych. Instytucje te poza podstawowym zadaniem kształcenia dzieci i młodzieży mają obowiązek udzielenia pomocy osobom, a szczególnie dzieciom, wobec których stosowana jest przemoc.

Ponadto placówki oświatowe:

 • współpracują z zespołem interdyscyplinarnym i grupami roboczymi;
 • diagnozują sytuację i potrzeby dziecka co, do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięte przemocą w rodzinie;
 • udzielają kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, faktycznemu lub osobie najbliższej o możliwościach uzyskania pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz formach wsparcia rodziny i dziecka, świadczonych przez instytucje i podmioty w zakresie specjalistycznej pomocy na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

 

Poza szkołami, przedszkolami, świetlicami, placówkami opiekuńczymi działającymi na terenie poszczególnych gmin, w powiecie starogardzkim funkcjonuje również:

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Starogardzie Gdańskim

 1. Grunwaldzka 28, 83-200 Starogard Gdański

tel./fax 58 56 229 82, e-mail: ppp.starogard@wp.pl

poniedziałek - piątek, godz. 7:45 - 18:00

 

OFERTA:

 • diagnostyka dziecka,
 • poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne i logopedyczne, doradztwo zawodowe dla dzieci i rodziców,
 • orzecznictwo w sprawie kształcenia specjalnego i wczesnego wspomagania rozwoju.

 

 1. Ochrona zdrowia

W przypadku przemocy domowej często dochodzi do urazów fizycznych i psychicznych. Osoba pobita powinna zwrócić się do swojego lekarza pierwszego kontaktu o udzielenie pomocy medycznej. Oprócz udzielania pomocy medycznej lekarz jest zobowiązany do wystawienia na prośbę pacjenta zaświadczenia bezpłatnego lekarskiego o doznanych obrażeniach i podjętym leczeniu. Przy pobiciu lub gwałcie można również zwrócić się do lekarza sądowego o wydanie obdukcji. Obdukcja jest zwykle płatna, takie zaświadczenie może wystawić tylko lekarz do tego uprawniony - lekarz sądowy. Obdukcję oraz zaświadczenie wystawione przez lekarza można przedstawić w sądzie lub w prokuraturze jako dowód w sprawie.

 

Ponadto placówki służby zdrowia:

 • współpracują z zespołem interdyscyplinarnym i grupami roboczymi;
 • każdorazowo udzielają osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, informacji o możliwościach uzyskania pomocy i wsparcia oraz o uprawnieniu do uzyskania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o ustaleniu przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie;
 • jeżeli stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, wymaga przewiezienia jej do podmiotu leczniczego, formularz „Niebieska Karta - A” wypełnia przedstawiciel podmiotu leczniczego, do którego osoba ta została przewieziona.

 

Poza przychodniami lekarskimi obsługującymi poszczególne gminy, pomoc mieszkańcom powiatu starogardzkiego świadczy również:

 

Szpitalny Oddział Ratunkowy Kociewskiego Centrum Zdrowia

 1. Balewskiego 1, 83-200 Starogard Gdański

dyżurka SOR tel. 58 774 94 64

 

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na terenie powiatu starogardzkiego realizowane są przez

 

Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o. o.

 1. dr. Józefa Balewskiego 1, tel. 58 774 96 80

(wejście główne, parter, gabinet nr 77 i 78)

 

Nocna i świąteczna pomoc medyczna działa w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Z pomocy nocnej i świątecznej można korzystać od godziny 18:00 do 8:00 rano w dni powszednie oraz całodobowo w dni wolne od pracy.

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana

 1. Skarszewska 7, 83-200 Starogard Gdański

tel. 58 562 06 00 wew. 2294

 

OFERTA:

 • diagnostyka i terapia zaburzeń psychicznych osób dorosłych,
 • terapia leczenia uzależnień.

 

Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana

 1. Skarszewska 7 (pawilon nr XIV), 83-200 Starogard Gdański

tel. 58 562 06 00 wew. 2136

rejestracja: poniedziałek - czwartek 7.30 - 17.30, piątek 7.30 - 15.00

 

OFERTA:

 • porady psychiatryczne,
 • porady psychologiczne,
 • psychoterapia: indywidualna, grupowa i rodzinna.

 

Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej  dla dzieci i młodzieży przy Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

 1. St. Kryzana, Skarszewska 7 (pawilon nr VI), 83-200 Starogard Gdański

tel. 58 562 06 00 wew. 2294 (rejestracja), 723 719 808

e-mail: pdim@kocborowo.pl

 

OFERTA:

 • porady psychologiczno-diagnostyczne,
 • porady psychologiczne,
 • psychoterapię indywidualną,
 • psychoterapię rodzinną,
 • psychoterapię grupową,
 • sesje wsparcia psychospołecznego,
 • porady domowe,
 • wizyty środowiskowe.

 

Centrum Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana

 1. Skarszewska 7 (pawilon nr VI), 83-200 Starogard Gdański

tel. 58 562 04 04, 729 058 738

e-mail: czp@kocborowo.pl

 1. Juranda ze Spychowa 2, 83-200 Starogard Gdański (przychodnia Medyk)

tel. 729 058 736

OFERTA:

 • bezpłatna pomoc bez skierowania dla pełnoletnich mieszkańców powiatu starogardzkiego, którzy potrzebują specjalistycznego wsparcia (doświadczyli sytuacji kryzysowej, zmagają się z depresją lub psychozą, są przygnębieni, paraliżują ich stany lekowe lub mają problemy emocjonalne),
 • pomoc udzielana przez specjalistów, w tym lekarza, psychologa, terapeuty zajęciowego, psychiatry, psychoterapeuty,
 • możliwość pobytu na oddziale dziennym, leczenie w domu pacjenta, a także środowiskowa praca z chorym i jego rodziną, opieka całodobowa oraz stacjonarna.

 

Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - Tarczyńskie Centrum Medyczne

 1. Chopina 6/5

83-200 Starogard Gdański

tel. 22 177 78 38, 534 024 509, 665 685 300

e-mail: sczp@zoztarczyn.pl

 

OFERTA:

 • nieodpłatne usługi dla dzieci i młodzieży do momentu ukończenia szkoły ponadpodstawowej świadczone przez psychologa, psychoterapeutę i terapeutę środowiskowego,
 • współpraca z rodziną i opiekunami prawnymi małoletniego oraz instytucjami działającymi na rzecz dziecka i jego rodziny,
 • porada psychologiczna,
 • cykliczne spotkania z psychologiem i terapeutą środowiskowym,
 • sesja psychoterapii indywidualnej,
 • wsparci psychospołeczne,
 • wizyta, porada domowa lub środowiskowa,
 • terapia neurologopedyczna

 

SP ZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień

 1. Chopina 9, 83-200 Starogard Gdański

tel. 58 562 94 93 lub 58 562 71 95

e-mail: opirpa_starogardgdanski@wp.pl

OFERTA:

 • leczenie osób uzależnionych od różnych substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, leki), osób uzależnionych „niechemicznie” (Internet, maszyny grające, hazard), osób współuzależnionych,
 • profesjonalna pomoc specjalistów: lekarza psychiatry, psychologa, psychoterapeuty, specjalisty terapii uzależnień, instruktora terapii uzależnień, konsultanta ds. przemocy.

 

 1. Organizacje pozarządowe

W powiecie starogardzkim oprócz instytucji działają również organizacje pozarządowe, z których pomocy mogą korzystać osoby doznające przemocy w rodzinie, np. punkty konsultacyjne, ośrodki wsparcia, stowarzyszenia itp., gdzie można uzyskać wsparcie, pomoc psychologiczną, podstawową pomoc prawną, informacje o możliwościach uzyskania specjalistycznej pomocy.

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Starogardzie Gdańskim

 1. Chojnicka 12/3B, 83-200 Starogard Gdański

tel. 577 377 669, e-mail: starogard@integracjaplus.pl

środa 12.00 - 17.00, piątek 9.00 - 14.00

OFERTA:

 • punkt oferuję bezpłatną pomoc m.in. prawną, mediacyjną, psychologiczną i psychoterapeutyczną oraz materialną.

 

Centrum Pomocy Dzieciom Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

 1. Hallera 19 A, 83-200 Starogard Gdański

tel. 58 531 00 45, 515 235 716, e-mail: cpdstarogard@fdds.pl

od poniedziałku do piątku 8.00 - 19.00

OFERTA:

 • pomoc psychologiczna, psychiatryczna oraz prawna świadczona dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem oraz ich rodzicom/opiekunom,
 • Punkt Interwencji Kryzysowej oferujący specjalistyczną pomoc psychologiczną mieszkańcom Gminy Miejskiej Starogard Gdański będącym w stanie kryzysu,
 • specjalistyczna pomoc osobom dotkniętym przemocą z terenu powiatu starogardzkiego, w tym poradnictwo, diagnoza, konsultacje i terapia.

 

Stowarzyszenie Wspomagające Osoby ze Środowisk Dysfunkcyjnych „Można Inaczej”

Al. Wojska Polskiego 34 A, 83-200 Starogard Gdański

tel. 58 560 04 59, e-mail: moznainaczejstg@wp.pl

OFERTA:

 • wsparcie psychologiczne, terapeutyczne i pedagogiczne osobom potrzebującym.

 

Centrum Psychologiczno-Pastoralne "Więź"

 1. Wodna 4, 83-200 Starogard Gdański

sekretariat tel. 730 133 582, zajęcia edukacyjne tel. 886 598 267

e-mail: sekretariat@centrumwiez.pl

poniedziałek, środa, czwartek 16:00 - 19:00,

wtorek 10:00 - 19:00, piątek 12:00 - 16:00, sobota 10:00 - 13:00

 

OFERTA:

 • specjalistyczna pomoc psychologiczna, pedagogiczna, prawna rodzinom i osobom indywidualnym potrzebującym wsparcia w przezwyciężaniu trudności życiowych, problemów psychicznych oraz duchowych.

 

Centrum Wspierania Rodziny w Skarszewach

 1. Dworcowa 9, 83-250 Skarszewy

tel. 58 588 24 36, e-mail: ps1skarszewy@skarszewy.pl

OFERTA:

 • zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z terenu Gminy Skarszewy, w tym opieka w czasie pozalekcyjnym,
 • pomoc specjalistyczna świadczona przez psychologa, terapeutę i konsultanta uzależnień,
 • pomoc prawna.

 

Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny w Starogardzie Gdańskim

 1. Kościuszki 65, 83-200 Starogard Gdański

informacji udziela Urząd Miasta Starogard Gdański

tel. 881 200 480, e-mail: sylwia.ossowska@um.starogard.pl

 

W Centrum kompleksową pomoc otrzymują rodziny z obszaru objętego rewitalizacją, które mają problemy opiekuńczo – wychowawcze lub nie radzą sobie z uzależnieniami czy przemocą domową, zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

 

Centrum realizuje zajęcia dla dzieci w ramach placówki wsparcia dziennego dla dzieci, a także grupy wsparcia, mediacji, wsparcia indywidualnego (psycholog, psychiatra, prawnik) dla dorosłych, do 30 września 2025 r.

 

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „PRO VOBIS”

 1. Kościuszki 112/114, 83-200 Starogard Gdański

tel. 792 590 726

e-mail: sekretariat@provobis.com.pl

poniedziałek - piątek w godz. 10:00 - 18:00

 

OFERTA:

 • wsparcie psychologiczne,
 • psychoterapia,
 • terapia pedagogiczna,
 • poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne.

 

Punkt Konsultacyjny dla Młodzieży Uzależnionej "SILOE"

 1. 60 - lecia ONP 14, 83-200 Starogard Gdański

tel. 58 562 31 74, e-mail: pksiloe@wp.pl

poniedziałek - piątek w godz. 9.00 - 15.00

 

OFERTA:

 • pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom (konsultacje indywidualne, kierowanie na badania, detoksykację, terapię długoterminową, konsultacje rodzinne, wykonywanie testów na obecność narkotyków),
 • działania profilaktyczne,
 • pomoc w readaptacji po terapii długoterminowej.

 

 1. Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu starogardzkiego

Powiat Starogardzki realizuje zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Rodzaj zadania

Adres

Dni i godziny dyżurów

Umawianie wizyt

Poradnictwo obywatelskie udzielane przez doradcę obywatelskiego

Skarszewy
ul. Dworcowa 9

poniedziałek, wtorek, środa, piątek
13.00 – 17.00
czwartek

10.00 – 14.00

tel. 791 530 803

Poradnictwo obywatelskie udzielane przez doradcę obywatelskiego, adwokata lub radcę prawnego

Skórcz
ul. Główna 28

poniedziałek, wtorek, czwartek
12.30 – 16.30
środa 8.30 – 12.30
piątek 8.00-12.00

tel. 791 530 803

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez adwokata

Czarna Woda
ul. Mickiewicza 7

poniedziałek
12.00 – 16.00
wtorek, środa, czwartek, piątek
9.00 – 13.00

tel. 791 530 803

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez radcę prawnego

Starogard Gdański
ul. Kanałowa 3

poniedziałek – piątek
7.30 – 11.30

tel. 791 530 803

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez adwokata

Starogard Gdański
ul. Kanałowa 3

poniedziałek – piątek
11.30 – 15.30

tel. 791 530 803

We wszystkich punktach istnieje możliwość skorzystania z usług nieodpłatnej mediacji.

 

Pomoc dla cudzoziemców – dyżur specjalistyczny

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

 1. Główna 2883-220 Skórcz

zgłoszenia pod nr tel. 791 530 803 

lub za pomocą formularza na stronie https://np.ms.gov.pl

dyżur specjalistyczny w zakresie pomocy cudzoziemcom pełniony jest przez doradcę obywatelskiego

poniedziałek w godz. 12:30 - 16:30

- podczas dyżuru specjalistycznego istnieje możliwość udzielania pomocy cudzoziemcom w języku angielskim

 

 1. Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w województwie pomorskim

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Rusocin ul. Macieja Rataja 10, 83-031 Rusocin

Telefon/Fax: 58 691 19 36

tel. 511 050 745, e-mail: sekretariat@sow.powiat-gdanski.pl

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy Zespole Placówek Specjalistycznych

 1. Biskupa Dominika 25, 81-402 Gdynia

tel. 58 354 68 64

telefon interwencyjny: 58 622 22 22

e-mail: sow@zpsgdynia.pl; interwencja@zpsgdynia.pl

 

 1. Ogólnopolskie telefony interwencyjno - informacyjne, zaufania i wsparcia

 

 • Policja tel. 997 lub 112
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel. 800 120 002
 • Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży tel. 116 111
 • Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci tel. 800 100 100
 • Kryzysowy Telefon Zaufania dla dorosłych tel. 116 123
 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Fundacji Itaka tel. 800 080 222
 • Telefon Zaufania dla osób Starszych Stowarzyszenia mali bracia Ubogich tel. 22 635 09 54

 

Banery/Logo